Utile

PLAN MANAGERIAL

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFANTUL MUCENIC MINA”

  MUNICIPIUL   PLOIESTI

PLAN MANAGERIAL                         

An şcolar 2016-2017                                  Dir. STAN DANIELA ELENA

                  

OBIECTIVE GENERALE

 1. Aplicarea politicii educaţionale ale M.E.C.T. în grădiniţa noastră
 2. Proiectarea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii în educaţie prin activitatea managerială
 3. Formarea echipelor de lucru; delegarea de responsabilităţi individuale în funcţie de aptitudinile  şi competenţele fiecărui angajat al unităţii
 4. Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional
 5. Consilierea părinţilor şi atragerea acestora în acţiuni care vizează optimizarea activităţii din grădiniţă
 6. Colaborarea grădiniţei cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Primaria Ploiesti, asociaţii, alte organizaţii, pentru dezvoltarea de proiecte şi programe de interes comun
 7. Dezvoltarea şi exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale

                                  DOMENII, STRATEGII , ACTIVITATI

 1. Domeniul :  CAPACITATEA INSTITUTIONALA

 

Obiectiv specific :Consolidarea capacităţii instituţionale pentru promovarea de micro-politici, programe de dezvoltare pentru un management educaţional performant

 

 

  Subdomenii     Strategii                   Activitatii Indicatori de performanta

     Modalitati de

         evaluare     

  Termen Responsabilitati

Managementul strategic

 

Continuarea politicii unităţii, respectarea şi îmbunătăţirea direcţiilor generale de dezvoltare a grădiniţei

Proiectarea planului de şcolarizare pentru 2017-2018

Stabilirea organigramei unităţii, reorganizarea comisiilor

Reanalizarea PDI,  prezentarea, diseminarea, avizarea, aprobarea acestuia

Stabilirea cu aproximatie a numarului de prescolari care vor fi reinscrisi; urmărirea intrării şi retragerii copiilor din grădiniţă în vederea proiectării motivate a Planului de şcolarizare

Întocmirea organigramei grădiniţei, a liniilor de decizie, comunicare şi raportare

Reorganizarea CA, CEAC, Comisiei pt curriculum

Organizarea comitetului de părinţi

Elaborarea fişei postului pentru angajaţi şi a Contractelor de munca pt angajaţii noi

Atingerea standardelor europene in ce priveşte activitatea educativă din grădiniţă prin fundamentarea PDI pe analiza PEST(EL),  SWOT, îndeplinirea prevederilor curriculumului naţional cu referire la înv. preprimar

Cuprinderea tuturor copiilor preşcolari în grădiniţă

Existenţa organigramei şi a comisiilor ce o compun cu subordonarea corespunzătoare

Implicarea părinţilor în actul decizional prin reprezentanţi în CA şi CEAC

Fişa postului conform legislaţiei în vigoare

Intocmirea/aprobarea PDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmirea Proiectului Planului de şcolarizare 2017-2018

 

 

 

Raport semestrial pe comisii

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa postului

 Sept 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec 2016

 

 

 

 

 

 

sept  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sept 2016

Director

Echipa de proiect

Consiliu de Adminstratie

Director

Educatoare

Consiliul de administratie

Director

Consiliu profesoral

CA

Director

CA

Administrator financiar

Managementul

operational

Reactualizarea Regulamentului intern

Stabilirea sarcinilor pe categorii de personal şi comisii

Întocmirea orarului pe grupe

Iniţierea parteneriatelor cu institutii locale

Instruirea personalului în vederea asigurării protecţiei şi securităţii copiilor şi adulţilor

Stabilirea necesarului de dotări, reparaţii curente şi capitale, a investiţiilor

Finalizarea Proiectului de finanţare

Reactualizarea Regulamentului intern

Punctarea sarcinilor şi atribuţiilor generale şi specifice ale tuturor angajaţilor, stabilirea sarcinilor pe comisii.

Se va întocmi orarul pe grupe de vârstă respectând Planul de învăţământ aprobat, incluzand activitatile din sfera CDS si activitati extracurriculare

Întocmirea documentelor

Stabilirea Programului de activităţi

Stabilirea obiectivelor , responsabilitatea părţilor, avantaje

Stabilirea procedurilor privind asigurarea primului ajutor

-anunţarea serviciului de urgenţă

Instructaj PSI şi PM

Întocmirea necesarului de reparaţii curente, dotări: mobilier, aparatură electronică, mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare

Cunoaşterea şi aplicarea Regulamentului intern

Desfăşurarea organizată a activităţii în grădiniţă

Existenţa orarului conform Planului de învăţământ corelat cu particularităţile de vârstă ale copiilor

Educarea copiilor în ceea ce priveşte diverse aspecte-sanatate, protectie si aparare, corectarea si educarea limbajului, educatie estetica, etc

Evitarea producerii unor evenimente nedorite în unitate

Întărirea sistemului de securitate a copiilor şi a personalului unităţii

Cunoaşterea normelor PSI şi PM

Asigurarea functionarii institutiei la un nivel optim, conform unei liste de prioritati

Avizare CA

Monitorizarea orarului

Activitati demonstrative cu copiii, participare la diferite activitati extrascolare, concursuri, festivaluri

Raport semestrial

Analiza rezultatelor

Semnarea fişelor PSI şi PM

Existenţa rapoartelor de necesitate

Raport semestrial privind realizările

Nov 2016

sept 2016

Oct 2016

Sept 2016

Feb 2017

Lunar( PSI)

Semestrial (PM )

 nov 2016

Director

CA

Educatoare

Comisia pentru curriculum, pentru CDS si CM

Educatoare

Director

Comisia proiecte si parteneriate

Director

Asistente medicale

Administrator

Responsabil PSI; PM

Director Administrator financiar, administrator de patrimoniu

Consiliul de Administraţie

 

Managementul personalului

Încheierea contractelor de muncă pentru noii angajaţi

Întomirea fişei postului pentru fiecare angajat

Analiză în vederea întocmirii statului de funcţii

Încurajarea participării cadrelor didactice şi nedidactice la formarea continuă

Efectuarea evaluării personalului conform fişelor de evaluare la nivelul unităţii şi aliniate la fişele standard

Atribuirea de, gradaţii de merit prin depunerea de dosare pt. Concurs

Contracte de muncă conform legislaţiei în vigoare şi a deciziilor ISJ Prahova

Studierea şi întocmirea corectă a fişei postului (sarcini concrete)

Întocmirea statului de funcţii în concordanţă cu planul de şcolarizare realizat

Completarea studiilor

Perfecţionare prin grade didactice (2 educat, gr did II si una gr. I)

Conceperea fişelor de evaluare pe categorii de personal (coroborate cu fişele standard)

Afisarea criteriilor de acordare gradatiei de merit

Verificare punctajului pentru gradaţie de merit

Respectarea legislaţiei cu privire la angajarea personalului didactic

Cunoaşterea sarcinilor de îndeplinit pentru fiecare angajat

Asigurarea unităţii cu personal did, did auxiliar şi nedid. în funcţie de planul de şcolarizare realizat

Activităţile de formare continuă răspund nevoilor şcolii

Realizarea evaluării personalului în conformitate cu specificul muncii si cu trezultatele reale obţinute în muncă.

Motivarea personalului pentru un serviciu de calitate

Existenţa Contractelor individuale de muncă semnate

Existenţa fişei postului semnată

Avizul CA

Avizul ISJ

Înscriere la grade  didactice

Atestate, certificate de finalizare a cursurilor

Fişe de evaluare

Calificative

Aprobări în Consiliul prof şi Consiliul de adm.

Sept.  2016

15oct.. 2016

Noiembrie 2016

Oct 2016

Feb 2017

Iunie 2017

Pers  nedid. –dec 2016-ian 2017

Pers did –sept 2016

Aprilie 2017

Director

Director

Consiliu de administraţie

Consiliul de administraţie

Director

Director Responsabil cu formarea  continua

Director

Responsabil CM, CEAC

Director

CA

Consiliul profesoral

     INDICATORI  DE  PERFORMANTA :

            1.1Încadrarea corectă a personalului didactic şi nedidactic, încheierea contractelor de muncă conform legii

            1.2 Atingerea standardelor europene în educaţie prin formarea continuă a cadrelor didactice

II  Domeniul :  EFICACITATEA  EDUCATIONALA

 

      Obiective specifice : Adaptarea curriculumuli naţional la cel local

                                          Dezvoltarea unui învăţământ modern in conformitate cu nevoile comunităţii

 

Subdomenii Strategii               Actiuni Indicatori de performanta Modalitati de evaluare / Dovezi Termene Responsabilitati
Oferta educationala

Elaborarea Ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2016-2017

Implementarea Ofertei educaţionale

Implicarea mass-media şi a comunităţii în popularizarea desfăşurării şi înregistrării rezultatelor act. extracurriculare

Chestionarea părinţilor cu privire la îmbunătăţirea Ofertei educaţionale

-stabilirea opţionalelor, extinderilor, activităţilor extracurriculare în cadrul şedinţelor cu părinţii

-proiectarea programului de activităţi CDS

-încheierea de parteneriate cu grădinite din tara, cu Şc. Gen Toma Caragiu , Nicolae Iorga,.Spectrum, cu familia,  instituţii de cultură :Muzeul de Stiinte, teatrul de papusi etc

Se va întocmi un program  semestrial de activităţi extracurriculare

Elaborarea de afişe, diplome, medalii, fotografii, articole de presă, CD-uri, revista gradinitei

Oferta educaţională răspunde nevoilor de educaţie ale comunităţii

Conţinutul activităţilor abordate răspunde intereselor copiilor şi comunităţii

Cunoaşterea realizărilor în comunitate

,,Ziua parintilor in gradinita’’- mai

Avizare director, inspectori de specialitate

Raport semestrial

Raport semestrial

Oct 2016

 Sept-nov 2016

Feb 2017

semestrial

Director

Educatoare

Responsabil cu activităţile extracurriculare

Director

Responsabil cu act.ivitatile extracurriculare

 

Realizarea Curriculum-ului

Asistenta la activitatile instructiv-educative

Mentorat pentru cadre didactice debutante

Completarea corecta si la timp a planificarii activitatilor instructiv-educative

Îmbunătăţirea dotării cu softuri educaţionale şi auxiliare curriculare

Realizarea graficului de asistente

Efectuarea asistentelor conform graficului

Realizarea  planului de mentorat

Întocmirea planificărilor conform cerinţelor programei

-abordarea integrată a activităţilor

-stabilirea optionalelor în urma consultării părinţilor

Aplicarea selectivă a noului curriculum si adaptarea la specificului gradinitei

Monitorizarea utilizării softurilor şi a auxiliarelor curriculare

Realizarea listei auxiliarelor utilizate

Realizarea de rapoarte de necesitate

Activitatea depusa de cadrele didactice respecta cerintele curriculumului prescolar si respecta standardele de calitate

Verificarea personalului pentru a se asigura un serviciu educational  de calitate

Activitatea depusa de cadrele didactice debuntante respecta cerintele curriculumului prescolar si respecta standardele de calitate

Activităţile instructiv-educative ating obiectivele stabilite în programă

Gradinita raspunde nevoilor debutantilor

Planificările respectă planul de învăţământ şi particularităţile de vârstă ale copiilor

Atingerea standardelor europene în educaţie

Realizarea procedurilor bugetare în conformitate cu Pl

Proiecte de activitati, fise de asistenta, raport anual

Participarea de catre debutanti la activitati de observare lectii, consiliere profesionala

Verificarea documentelor debutantilor

Proiecte de activitati, fise de asistenta, raport anual

Avizarea planificărilor de către director

Raport semestrial

Oct 2016

Semestrial, conform graficului

Sept 2016

Feb 2017

sept-oct.2016-

feb 2017

Ian 2017

Iunie 2017

Director

Responsabil CM

Responsabil CEAC

Director

Responsabil mentorat in unitate

Director

Director

educatoare

resposabil auxiliare didactice

Rezultatele invatarii    (performantele scolare )

Stabilirea obiectivelor şi a modului de realizare a evaluării iniţiale, sumative, finale

Elaborarea instrumentelor de evaluare

Identificarea copiilor cu CES, a copiilor cu defecte de vorbire

Parteneriat cu şcoala

Monitorizarea derulării Proiectelor educaţionale

Antrenarea

copiilor în competiţii la nivel local, judeţean şi naţional

Inspecţii de specialitate

Planificarea şi desfăşurarea evaluării iniţiale, sumative şi finale

Întocmirea fişelor de evaluare, consemnări, interviuri

Implicarea psihologului, a logopedului, a părinţilor şi a medicilor specialişti pentru depistarea copiilor cu CES.

Programe de intervenţie personalizate

Derularea unui program de monitorizare a copiilor in clasa I

Familiarizarea preşcolarilor cu viaţa şcolară,parteneriat cu scoala

Derularea de proiecte educaţionale pe teme de sănătate, ed. Rutieră, ISU, Politie,  ,,Educăm asa,’’ ecologie,, ed. religioasă.\, de prevenire a violentei

Activitati la nivel national-expozitie de pictura-concursuri,scenete,brigada artistica,joc de rol.

Asigurarea condiţiilor materiale şi de natură organizatorică necesare desfăşurării concursurilor

Concursuri locale: primăvara copiilor, pe teme ecologice, de sănătate, ed. Rutieră, desene, întreceri sportive

Concursuri judeţene: primăvara copiilor, ed. Rutieră, desene

Concursuri naţionale: Piticot, Colorăm şi învăţăm, olimpiada copiilor.

Preinspecţii si inspectii pentru gradele didactice

Planificarea activităţii instructiv-educative în raport cu rezultatele evaluării. Dezvoltarea unui învăţământ care să spijine dezvoltarea copiilor, implicarea lor in programe „Ruti-te invata lectii despre viata” Eco-gradinita, etc

Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă

Corectarea vorbirii copiilor

Integrarea cu uşurinţă a copiilor în clasa I si grupa 0

Păstrarea legăturii grădiniţă-şcoala- sedinte pentru prezentarea invatatoarelor, a metodologiei inscrierii si a ofertei scolilor; vizite la scoli

Copii sănătoşi, educaţi pentru viaţă

Obţinerea de performanţe şcolare. 

Formarea contunuă a educatoarelor

Rapoarte în urma evaluărilor

Stabilirea planului de măsuri ce se impun.

Evidenţa copiilor cu CES

Raport cu rezultatele obţinute

Monitorizarea rezultatelor învăţării

Satisfactia beneficiarilor

-chestionare-rapoarte

Impactul asupra copiilor, raport semestrial

Diplome

Premii

Activitati instructiv-educative, mape cu proiecte

Raport in registrul de inspectii

 oct 2016

Feb 2016

Iunie 2016

Sept-oct 2016

Oct 2016

 aprilie  

 2017

Ian.2017

Iunie 2017

Dec 2016

Martie

Iunie 2017

Oct 2016 si

Sem II

Responsabil Comisie Metodica

Comisia pentru curriculum

Director /Educatoare/Resp proiecte

Director

Educatoare

Psihologul scolar

Colab.prof. logoped Serpescu Carmen-CJRAE

Educatoare

Director

Responsabil proiecte/parteneriate

Educatoare

Resp. Cu proiectele

Educatoare

Director

Director

Responsabil cu formarea continua

    

 

 

            INDICATORI   DE   PERFORMANTA

            1.Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei în perspectiva pregătirii copiilor pentru şcoală

            2. Redimensionarea laturii educative intra, extracurriculară şi extraşcolară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          III Domeniul :   MANAGEMENTUL CALITATII

          Obiective specifice : Asigurarea managementului calităţii la nivelul instituţiei preşcolare

                                                Stabilirea de proceduri privind asigurarea  şi evaluarea calităţii în educaţie

 

Subdomenii     Strategii          Activitati

Indicatori de

performanta

Modalitati de evaluare

       Dovezi

  Termene Responsabilitati
Managementul calitatii la nivelul organizatiei

Monitorizarea respectării cadrului legislativ privind asigurarea calităţii:

-proceduri de asigurare a calităţii

-grupurile de interese  din şcoală şi comunitate fac parte din CA şi CEAC

-regulamentul de funcţionare a CEAC

Monitorizarea activităţii CA, CEAC, comisii

Întărirea capacităţii instituţionale prin servicii adresate copiilor şi personalului didactic

Plan de măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor

Raport CEAC/RAEI

Oct 2016

Iunie 2017

Director

Responsabil CEAC

Eficientizarea performantei organizatiei. Masurare si analiza. Proiectarea şi implementarea strategiei de dezvoltare managerială a conducerii, de formare şi dezvoltare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Participarea la cursuri , formari in proiecte europene , schimb de experienta cu scoli

Cursuri de formare pentru personalul de ingrijire Educatoare, , cursuri prin CCD, ,articipari la formari

Înscrieri la grade didactice

Obţinerea gradului did II

Formarea continuă duce la dezvoltarea profesională a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Atestate

Diplome

Certificate

An şcolar 2016-2017

Director

CEAC

Responsabil cu formarea continua

Eficientizarea procedurilor interne de asigurare a calitatii

Stabilirea procedurilor interne de evaluare a rezultatelor învăţării

Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării

Optimizarea accesului la resursele educaţionale

Baza de date a grădiniţei realizată corespunzător

Transparenta institutionala

Revizuirea ofertei educaţionale

Stabilirea scopurilor şi obiectivelor privind realizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor şi procedurilor de evaluare a rezultatelot învăţării

Asigurarea accesibilităţii preşcolarilor şi a cadrelor didactice la resursele de învăţare.

Înscrierea copiilor în registrul de înscriere,.

Completarea aplicatiei SIIIR, realizarea inscrierilor in SIIIR

Asigurarea accesului la informaţie a persoanelor şi instituţiilor interesate

Stabilirea strategiilor de promovare a unităţii

Promovarea informatiilor la avizier si pe site-ul gradinitei

Existenţa instrumentelor de evaluare a satisfacţiei părinţilor în privinţa ofertei educaţionale

Existenţa rapoartelor privind starea şi situaţia învăţământului din unitate

Existenţa bibliotecii grădiniţei, ariilor de stimulare, calculatoare pt copii şi educatoare, cabinet metodic, logopedic şi psihologic

Baza de date cuprinde datele personale ale copiilor şi angajaţilor

Existenţa materialelor promoţionale

Existenţa procedurilor de mediatizare

Existenta informatiilor necesare pe site/avizier

Chestionare

Raport semestrial

Raport semestrial

Platforma SIIIR

Afişe

Invitaţii la activităţi

Articole de presă

Postari pe site

Ziua Portilor Deschise

Afise/postari

Nov  2016

Martie 2017

Feb 2016

Iunie 2017

Feb 2017

Iunie 2017

Termene

conform procedurii de inscriere

Dec 2015

Iunie 2016

permanent

Responsabil CEAC

Educatoare

Director, Responsabil CEAC

Educatoare

Director

Responsabil SIIIR

Director

Educatoare

Responsabil cu promovarea imaginii gradinitei

 

                        INDICATORI  DE  PERFORMANTA :

1.Ridicare învăţământului preşcolar la nivelul standardelor europene

2.Identificarea acelor modalităţi de ămbunătăţire care vor duce la câştigarea încrederii beneficiarilor: copii, părinţi, comunitate

 

 

                                                                                                                                   

DATA  :                                                                       DIRECTOR,

 

15.09.2016                                                                                           Prof. Daniela Elena Stan

 

 

                                                                                                             

Hotararea NR.42

Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit „Sfantul Mucenic Mina” Municipiul Ploiesti

Hotararea nr.42 din 01.11.2016

Consiliul de Administratie al Grdinitei cu program prelungit „Sfantul Mucenic Mina”,  Munipiul Ploiesti

Avand in vedere:

 • Procesul verbal al Consiliului Profesoral din 27.10.2016
 • Cererea nr.804/03.10.2016
 • Cererea nr.805/03.10.2016
 • Cererea nr.806/03.10.2016

Hotaraste

Art.1 Apoba proiectele si parteneriatele pentru anul scolar 2016-2017

Art.2 Formularea raspunsului la cereri.

Gradinita cu program prelungit „Sfantul Mucenic Mina „ Municipiul Ploiesti va duce la indeplinire prezentele hotarari.

Presedinte de sedinta

Prof. Stan Daniela

Hotararea NR.41

Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit „Sfantul Mucenic Mina” Municipiul Ploiesti

Hotararea nr.41 din 11.10.2016

Consiliul de Administratie al Grdinitei cu program prelungit „Sfantul Mucenic Mina”,  Munipiul Ploiesti

Avand in vedere:

 • Cererea nr.2678/FA/05.10.2016
 • Metodologia de organizare si desfasurare a selectiei pentru ocuparea functiei de metodist in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Prahova
 • Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr.6339/29.09.2016

Hotaraste

Gradinita cu program prelungit „Sfantul Mucenic Mina „ Municipiul Ploiesti va duce la indeplinire prezentele hotarari.

Presedinte de sedinta

Prof. Stan Daniela

PDI

PROIECT

DE

DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA PLOIEȘTI

Tel/fax: 0244555604; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Web-site: www.gradinitasfantulmina.ro

                                 

PROIECT

DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

2016-2021

„Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație.”

                                       Nicolae Iorga

CONȚINUT

 • Baza conceptuală

 • Argument

  Componența echipei de proiect

  PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

  1.Elemente de identificare a unității școlare

  2.Repere geografico-istorice

  DIAGNOZA

  Informații de tip cantitativ

              a) Populația scolară

              b) Cadre didactice

              c) Personal didactic-auxiliar

              d) Personal nedidactic

              e) Resurse materiale

              f) Resurse financiare si management financiar

  Informații de tip calitativ

              a) Rezultate școlare

              b) Activitatea de formare-perfectionare

              c) Proiecte educationale

            d)Parteneriate cu institutii locale

            e) Activitati extrascolare

              f) Resurse financiare si management financiar

  Analiza PEST(LE)

  Analiza SWOT

  VIZIUNEA

  MISIUNEA

  STRATEGIE

  1.Ținte strategice

  2.Opțiuni strategice

  IMPLEMENTARE- Planuri operaționale/ținte strategice

  PUBLICITATE. MONITORIZARE. EVALUARE

  • BAZA CONCEPTUALĂ

   Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituțională o reprezintă legislația în vigoare:

 • Legea 1/2011, Legea Educației Naționale

 • O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ

 • Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.

 • Programul de Guvernare pe perioada 2012 – 2016, capitolul Educație

 • Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație.

 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar.

 • Metodologii si Regulamente privind descentralizarea financiara si administrativa, publicate în Monitorul Oficial;

 • Metodologia formării continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

 • Ordinele, notele, notificările si precizările Ministerului Educației Naționale

 • Buletinele Informative ale Ministerului Educației Naționale

 • HG 1534/2008 – Standarde de referință si indicatori de performanță pentru evaluarea si asigurarea calității în învățământul preuniversitar

 • HG 21/2007 – Standarde de acreditare pentru autorizarea unităților de învățământ preuniversitarˇ Standarde de autorizare a unităților de învățământ preuniversitar

  ARGUMENT

La baza întocmirii Proiectului de Dezvoltare Instituționalǎ al GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFANTUL MUCENIC MINA PLOIEȘTI au stat legile şi normele care reglementează activitatea din domeniul învățământului, precum şi condițiile concrete existente în zona în care se află unitatea.

Având o valoare strategică, proiectul instituţional este conceput pentru o perioadă de 5 ani. El răspunde la întrebările: Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reusi să le realizăm? Ce valori ne susțin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?

Proiectulde DezvoltareInstituţională a fostelaboratînurmauneianalize judicioase a stării învăţământuluiîngradinita. Analiza s-a efectuatde către echipa managerială, împreunăcumembriiComisieide Asigurarea CalităţiişimembriiConsiliului de Administraţie, pentru fiecare din domeniile funcționale (management institutional, curriculum, resurse umane, resurse material-financiare, parteneriate si relații comunitare).Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activității unității. Planul de dezvoltare instituțională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "amenințărilor" sau atenuarea efectelor acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" şi a "oportunităților" oferite de cadrul legislativ sau de nevoile de educație reclamate de comunitatea locala.

Proiectulesteroduluneigândirişideciziicolective,valorifindu- se atât experienţa echipeimanageriale,t şiiniţiativele şi sugestiileîntreguluipersonal didactic.

Echipa a dat expresie dorinţei şi aşteptărilor cadrelor didactice şi ale părinţilor, privind procesulinovatorde dezvoltare şide transformare,prinaliniereaprocesuluieducaţionalla exigenţelestandardelor europene.

Calitatea serviciilor educaționale oferite este o prioritate fundamentală pentru instituția noastră de învățământ.

COMPONENȚA ECHIPEI DE PROIECT

 • Profesor învăţământ preşcolar Stan Daniela Elena- conducătorul echipei manageriale, directorul unității de învățământ

 • Profesor învăţământ preşcolar Merza Mirela– membru C.A.

 • Calin Florin – reprezentantul parintilor

 • Profesor învăţământ prescolar Leca Antoaneta- responsabil Comisia pentru promovarea imaginii grădiniţei

 • Profesor învăţământ preşcolar Moraru Nicoleta – responsabilul CEAC

 • Profesor învăţământ preşcolar Dedu Ilona–reprezentant sindicat

 • Luca Mihaela-administrator financiar

  SLOGANUL MANAGERULUI

  LIDERUL TREBUIE SĂ FACĂ ASTFEL ÎNCÂT TOȚI COLABORATORII LUI SĂ DEVINĂ LIDERI

  SLOGANUL ECHIPEI

  ÎI AJUTĂM PE CEILALȚI SĂ AJUNGĂ LA POTENȚIALUL LOR MAXIM

  PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE – elemente de identificare

Denumirea grădinitei:GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA PLOIEȘTI

Adresa: Ploiești , jud. Prahova, Telefon/fax 0244/555604

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  

Web-site: www.gradinitasfmina.ro

Tipul unitatii: învăţământ preşcolar, program prelungit

Program cu copiii: 06,00 – 17,00

Limba de predare: limba română

REPERE GEOGRAFICO-ISTORICE

          Grădiniţa a fost înfiinţată în anul 1972 în cartierul Vest al oraşului Ploiești , într-o perioada în care, potrivit politicii ţării de creştere a natalităţii de la acea vreme, populaţia antepreşcolara, preşcolara şi şcolară era în crestere. Grădiniţa purta  denumirea de Grădiniţa cu program prelungit,cuplată cu creşa , nr.36.

          Aceasta a  funcţionat cu 8 grupe preşcolari si 4 grupe  antepreşcolari , la capacitate maximă, îndeplinindu-şi cu succes misiunea încredinţată , satisfacând nevoile sociale de instruire şi educare a copiilor de varstă antepreşcolară şi preşcolară, din zona de vest a oraşului.

          În anul 1982 trece sub patronajul I.C.Alimentara, Ploieşti, conform Decretului Prezidenţial nr. 65/1982.

         Dupa 1989 este preluată de   Inspectoratul Şcolar Prahova, iar  creşa sub patronajul Ministerului Sănătăţii ,aceasta din urmă fiind  desfiinţată.

          Pentru scurt timp, în locul creşei au funcţionat doua grupe de preşcolari în regim privat, care după aproximativ patru ani  s-au desfiinţat.

          În anul 2002  grădiniţa îşi schimbă denumirea şi este cunoscută în Comunitate sub numele de Grădiniţa cu P.P.”Sfântul Mucenic Mina “.

        În anii următori efectivul de copii preşcolari creşte , în urma solicitărilor primite din partea comunităţii , grădiniţa  mărind numarul grupelor cu încă doua, în total 10 grupe cu program prelungit.

        Pe parcursul acestor ani , grădiniţa a funcţionat cu personal didactic calificat, titular, cu personal de îngrijire şi medical serios, bine instruit.

         În prezent grădiniţa functionează la capacitate maximă şi are frumoasa misiune de a  veni în sprijinul   familiei în creşterea şi educarea celor mici.

        Grădiniţa a fost arondată Centrului Financiar nr. 28, Ploieşti , centru ce a coordonat activitatea financiară şi de contabilitate până în septembrie 2011.

        De atunci şi până în  prezent grădiniţa funcţionează ca unitate cu personalitate juridica.  În anul 2012, la iniţiativa unui grup de părinţi, ia fiinţă Asociaţia Sfântul Mina, asociaţia părinţilor cu personalitate juridică.

DIAGNOZA

INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

a) Populaţia şcolară

Mediul de proveniență: urban

Structura unității:

10 grupe  program prelungit: 3 grupe mici, 3 grupe mijlocii, 4 grupe mari

Număr de copii înscriși: 272

Calitatea personalului didactic/didactic auxiliar:

         Activitatea didactică din şcoală se desfăşoară sub îndrumarea unui corp profesoral bine instruit, receptiv la transformările actuale din învăţământul românesc, care dovedeşte mult tact şi exigenţă pedagogică, cu o bună pregătire metodică şi cu rezultate deosebite în procesul instructiv-educativ.

 • Cadre didactice cu studii superioare si medii

 • Personal didactic auxiliar calificat, cu studii superioare.

  b)Cadre didactice:   21 din care : 20 titulari, un suplinitor calificat,

  Grad didactic I : 9

  Grad didactic II :   5

  Grad definitiv:       6

  Debutanti: 1

  c) Personal didactic auxiliar:

  Administrator financiar

  Administrator patrimoniu

  d) Personal nedidactic:

  1 bucătar

  2 muncitor necalificat în bucătărie

  7 îngrijitoare

  1 muncitor spălătorie

  1 mecanic de întreținere

  Personal medical: 2 asistente medicale pediatrie

  e) Resurse materiale:

  10 săli de grupă cu dubla funcționalitate-sala de clasă şi dormitor

  Bucătăria are o suprafaţă de 30 mp, este amplasată la parterul grădiniţei si dispune de anexe (oficii), grupuri sanitare şi vestiare proprii, cu acces independent prin curtea din spatele grădiniţei. Bucătăria este placată cu gresie şi faianţă.

              În conformitatea cu normele legislative şi pentru ca meniul zilnic al preşcolarilor să fie preparat în condiţii de igienă optime, bucătărie este dotată astfel:

  - mese cu suprafaţă de inox pentru fiecare etapă de preparare (transare carne, tocat zarzavat, produse finite) ;

  - chiuvete de inox pentru spălat: ouăle, carnea, brânza, legumele şi fructele;

  - 2 bazine de inox pentru spălat vasele mari;

  - soba de gătit nouă cu 8 ochiuri, 2 cuptoare şi hota;

  - feliator alimente;

  - masină de tocat carne;

  - robot profesional (sponsorizare din partea Asociaţiei Sf.Mina);

  - tocător legume;

  - frigider pentru ouă;

  - frigider pentru lactate;

  - dulapuri pentru păstrarea veselei;

  - bazin pentru decantarea grăsimilor, racordat la colectorul special amenajat în spatele grădiniţei.

                         

           Oficiul pentru depozitarea pâinii şi păstrarea probelor alimentare are o suprafaţă de 4mp şi dispune de:

  - 1 frigider pentru păstrarea probelor alimentare;

  - 1 dulap cu rafturi pentru depozitarea pâinii.

  Oficiul de vase are o suprafaţă de 12 mp, este placat cu gresie şi faianţă şi este dotat cu următoarele:

  -1 masină de spălat vase;

  -2 cărucioare cu care se transportă vasele la şi de la sala de mese;

  -1 masă pentru debarasat vasele;

  -1 masă pentru scurs vasele ;

  - veselă adecvată vârstei preşcolarilor, în număr suficient;

  -1dulap pentru depozitat vasele;

  - chiuvete inox pentru spălat vasele.

              În unitate există 2 săli pentru servirea mesei, placate cu gresie, amplasate astfel:

 • parter, cu o suprafaţă de 12 mp este folosită pentru servirea mesei a 2 grupe de copii

 • etaj, cu o suprafaţă de 70 mp şi este folosită pentru servirea mesei a 8 grupe de copii

             

  Sala de mese de la etaj este dotată cu :

           -100 scăunele

           -30 măsuţe

           - 4 mese pentru depozitat vasele cu mâncare

  Sala de mese de la parter este dotată cu următoarele:

             -30 de scăunele

             -10 măsuţe

             -1 masă pentru depozitat vasele cu mâncare

             -1 dozator pentru apă

  Spălătoria este la etaj pe o suprafaţă de 120mp, este placată cu gresie şi faianţă, aici se spală şi se calcă lenjeria de pat pentru copii, feţele de masă etc. Este dotată cu următoarele:

  -4 maşini automate de spălat rufe

  -1uscător

  -1dulap pentru rufe necălcate

  -2 dulapuri pentru rufe călcate

  -lada pentru rufe murdare

  - cada pentru dezinfectat rife

  -3 maşini de călcat

  - 1masă pentru călcat rufe

  Magazia pentru lenjerie se găseşte la etaj şi este dotata cu 3 dulapuri pentru păstrarea lenjeriei

  Magazia de alimente are 10mp, este placată cu gresie şi faianta şi este dotată cu:

         - 1 ladă frigorifică

       - rafturi şi lăzi pentru depozitarea alimentelor

         - 1 balantă semiautomată (cântar)

  La etaj există un oficiu de10 mp ,unde se face distribuţia mâncării de la bucătărie cu liftul, iar de aici spre sala de mese cu cărucioarele de transport pe rotiţe. Este dotat cu urmatoarele:

  -3 frigidere pentru păstrarea gustărilor de la ora 16 pentru alimentele perisabile

  -1măsuţa

  -un cărucior pentru transportul mâncării

  Biroul administrativ –contabilitate are 16mp şi este dotat cu următoarele:

         -2   birouri

       -2 laptopuri utilizate pentru înregistrarea operaţiilor şi situaţiilor contabile şi pentru secretariat (salarii, declaraţii, Revisal)

         -1 calculator utilizat pentru gestionarea bunurilor (programul specific utilizat de administratorul de patrimoniu)

         -2 imprimante

         -3 biblioteci

         -1 dulap pentru păstrarea dosarelor de personal, chitanţe, etc. dispus cu închizători

         -1 modul birou

         -1 telefon fix

         -3 telefoane mobile

  Cabinetul directorului este amplasat la etaj si are o suprafaţă de 12mp.

  Pentru desfăşurarea unei bune activităţi manageriale în birou există o ambianţa placută , dată de mobilierul şi dotările existente : 1 birou ; 1 calculator conectat la internet; 1imprimantă cu scanner,fax şi copiator; 1imprimantă cu capacitate de imprimare mare; 1 telefon fix; 1 telefon mobil; 1 birou calculator; 1 bibliotecă; 1dulap; monitor pentru monitorizarea camerelor de supraveghere.

  Cabinet metodic are 70 mp si este dotat cu urmatoarele:

  -2 videoproiectoare

  -măsuţe

  -scăunele

  -birouri

  Terenul pentru activităţi în aer liber se întinde pe 2691mp , 1/3din suprafaţă este betonat , iar restul este gazon.

             Locurile de joacă din curtea grădiniţei sunt dotate cu aparate de joacă adaptate vârstei preşcolarilor ,unde copiii desfăşoară activităţi în aer liber şi se joacă în timpul zilei.

  Locurile de joacă sunt dotate cu urmatoarele aparate de joacă:

  - 3 tobogane

  - 2 leagane

  - o roată   cu canapele

  - un ansamblu cu căluţi care se învârtesc

  - 1căsuţă din lemn

  - 2 gropi cu nisip

  - 1 cumpănă

  - canapele

  Grupuri sanitare echipate corespunzător

  Cabinet medical autorizat; izolator

      

  Dotări:

  -Mobilier nou modular 80% care satisface nevoia de explorare și de mișcare a copilului;

  -13 calculatoare conectate la internet, 10 la dispoziția copiilor şi a educatoarelor;

  -12 imprimante, din care 3 multifuncţionale

  -3 laptopuri pentru: Comisia Metodică, administrator de patrimoniu, administrator financiar

  - videoproiector 2

  - 10 televizoare, DVD-uri, radiocasetofoane,

  -Minibibliotecă funcțională pentru părinți si copii, cu carti de specialitate/auxiliare si softuri educaţionale.

f) Resurse financiare şi management financiar

        Conform Legii 1/2011 finanţarea de bază a instituţiei este asigurată din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adaugată, prin bugetul local al Primăriei Ploieşti, pentru urmatoarele articole de cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar:

-cheltuieli cu salariile, sporurile, indemniuzaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contibuţiile aferente acestora

-cheltuieli cu pregatirea profesională

-cheltuieli cu bunuri şi servicii

     Conducerea unităţii este preocupată de absorbţia preşcolarilor, asfel încât costul per elev/preşcolar să acopere într-o pondere cât mai mare cheltuielile mai sus menţionate.

     Totodată, prin bugetul local al Primăriei Ploieşti este asigurată şi finanţarea complementară. Conducerea grădiniţei, în strânsa colaborare cu toţi angajaţii, este preocupată de identificarea nevoilor şi alocarea cât mai eficientă a fondurilor ce sunt repartizate prin bugetul local.

Instituţia noastră dispune şi de un buget de venituri proprii, constituit din contribuţia părintilor pentru masa zilnică a preşcolarilor. Prin hotărâre a   Consiliului de Administraţie alocaţia zilnică pentru hrană a fost stabilită la valoarea de 10 lei/zi, conducerea unităţii fiind preocupată de urmărirea evoluţiei pieţei, astfel încât, dacă este necesar, să fie propusă mărirea sau micşorarea acesteia.

     Directorul grădiniţei în strânsă colaborare cu administratorul de patrimoniu şi cadrele medicale întocmesc meniul zilnic tinând cont de legislaţia în vigoare privind consumul de calorii.

    Deoarece bugetul alocat de Primăria Ploieşti este de multe ori insuficient pentru acoperirea nevoilor grădinitei, conducerea este preocupată de absorbţia de fonduri prin donaţii şi sponsorizări.

Asociaţia „Sf.Mina” sprijină printr-o foarte bună colaborare grădiniţa, fondurile colectate aici asigurând anumite nevoi ale grădiniţei, decizii luate după întâlniri de consultări.

INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Oferta educaţională de bază cuprinde:

-Curriculum naţional pentru educaţie timpurie a copiilor cu varsta cuprinsă între 3-6/7ani(activităţi pe domenii experienţiale):

Domeniul Limbă si Comunicare: Educarea limbajului Domeniul Stiinţe: Activităţi matematice, Cunoaşterea mediului Domeniul Om si Societate: Educaţie pentru societate, Activitate practică Domeniul Estetic si Creativ: Activităţi artistico-plastice, Educaţie muzicală Domeniul Psihomotric: Educaţie fizică

-Curriculum la decizia şcolii (activităţi opţionale): 

Limba engleză, dansuri moderne, şah, zumba, arte marţiale.

Rezultate școlare

     

     

In Grădiniţa “Sfântul Mucenic Mina” Ploiești s-au desfăşurat următoarele proiecte naţionale:

 • “Ruti te învaţă lecţii pentru viaţă” – 90 preşcolari

 • “Kalokagathia” – 30 preşcolari

 • “Prichindei în lumea basmelor” – 60 prescolari

 • “Lumea văzută prin ochi de copil” – 60 prescolari

 • ”Educaţie financiară prin joc” , proiect în parteneriat cu DSP Ploiești “Mă mişc, mănânc, învăt să cresc- de sănătate mă-ngrijesc” sub deviza “Viaţă/vitalitate/imunitate/armonie/tonus/alimentaţ ie sănătoasă” -60 preşcolari

 • Proiectul internaţional “Ecogrădiniţa” -300 preşcolari

              In urma derulării acestor proiecte copiii au obţinut numeroase premii şi diplome. Preşcolarii au confecţionat machete, mascote, măşti, jucării, costume eco, au participat la zilele oraşului Ploiești , au realizat expoziţii cu lucrări. În cadrul proiectului internaţional “Ecogrădiniţa”, dupa mai bine de cinci ani de activitate în domeniul protejarii mediului inconjurător, Grădiniţa cu PP Sfântul Mucenic Mina Ploiești a obţinut certificatul “Eco-Schools”, a primit “Steagul verde” şi placheta pentru recunoaşterea titulaturii de Grădiniţă ECO. La fiecare grupă, la finalul proiectelor, s-au desfăşurat activităţi demonstrative la care au fost invitaţi părinţii preşcolarilor, partenerii cu care au colaborat în timpul derulării proiectelor, dar şi alte cadre didactice implicate în proiecte.

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

                         ,,Cultura este pentru organizaţie ceea ce personalitatea este pentru individ”

Elemente de cultură organizaţională:                                          

Modele:

 •      Panou cu diplome obţinute de copii ; panou cu personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale şi sociale

  Ritualuri

 • Ziua educaţiei

 • Ziua Europei

 • Ziua Porţilor Deschise

 • Târgul   Mărţişoarelor

 • Şedintele cu părinţii înainte de începerea anului şcolar

 • Şedinta cu părinţii grupelor mari împreună cu reprezentanţii şcolilor din cartier- directori, cadrele didactice care vor prelua clasele pregătitoare

  Ceremonii:

 • festivitatea de deschidere a anului şcolar, organizată în anul şcolar 2016-2017 cu o “petrecere cu personaje din poveşti”, adaptat vârstei preşcolare, cu mare impact asupra beneficiarilor educaţiei din grădiniţă

 • serbări : de Crăciun, de 8 Martie, 1 Iunie, de sfârşit de an şcolar

              Cultura organizaţională a unităţii influenţează comportamentul indivizilor şi grupurilor din cadrul   organizaţiei şi are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieţii organizaţionale.

              Climatul din grădiniţă este cald, primitor, familial.

              Relaţiile dintre educatoare sunt de colegialitate, respect si colaborare.

              Organizăm cu copiii manifestări cu prilejul zilelor de 1 Decembrie, 25 Decembrie, 8 Martie, Sărbătoarea Crăciunului, a Paştelui, zile onomastice, începutul şi sfârşitul anului şcolar, etc.

              Unitatea este renumită în oraş prin calitatea actului educativ, social, colaborarea eficientă cu părinţii şi grija acordată copiilor pe toate planurile.

ANALIZA PEST(EL)

Activitatea oricărei  unitati scolare  este  influenţată  într-o  mare  măsură  de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, legislativi, care se manifestă in arealul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.

De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice Proiectul de Dezvoltare Instituţională în scopul maximizării rezultatelor.

Analiza PEST(EL) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Grădiniţei cu PP Sfântul Mucenic Mina Ploiești :

Domenii

Context local

POLITIC

Oportunităti

-modificările în curriculumul preşcolar conform reformei din învăţământul preuniversitar pentru accentuarea caracterului formativ al educaţiei în grădiniţe

-relaţii foarte bune între grădiniţă şi departamentul învăţământ al Primăriei Ploiești şi receptivitatea în rezolvarea unor probleme de care depinde buna funcţionare a grădiniţei

-derularea, la iniţiativa Primăriei Ploiești , a proiectului:”O Primărie căreia îi pasă”, cu foarte bun impact asupra beneficiarilor secundari ai educaţiei

Ameninţări

-încadrare cu personal insuficientă pentru desfăşurarea actului educaţional conform cerinţelor actuale şi asigurarea calităţii educaţiei

ECONOMIC

Oportunităţi

-colaborarea eficientă cu comunitatea locală

Ameninţări

-zonă cu potenţial economic mediu

-familii cu venituri reduse

-număr în creştere de părinţi care migrază în străinătate, lasând copiii cu bunicii, alte rude

SOCIAL

- cartier cu familii tinere care au acces la costurile unei locuințe în zonă

- existența în apropiere a două creșe

Ameninţări

-existenţa a două camine mari în cartier, şi a altor grădiniţe cu program normal sau particulare

-număr din ce in ce mai mare de familii care se despart, care îsi dispută custodia copiilor, implicând unitatea şcolară sub diferite aspecte.

TEHNOLOGIC

Oportunităţi

-existenţa aparaturii, a mijloacelor de comunicare/informare moderne in grădiniţă

-acces facil cu mijloace de transport

-implementarea informaticii în strategiile didactice ale actului educaţional

-realizarea site-ului grădiniţei

-crearea unei atmosfere adaptate vârstei preşcolare prin montarea unui sistem de sonorizare în instituţie (pe holuri) cu muzică adecvată

Ameninţări

-

ECOLOGIC

Oportunităţi

-existenţa unor proiecte educaţionale cu caracter ecologic ce se derulează în colaborare cu parteneri specializaţi în protecţia mediului-ECO SCHOOLS, prin CCDG România

-implicarea copiilor şi părinţilor în acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor

Ameninţări

-poluarea atmosferei uneori de către agenţi economici

LEGISLATIV

Oportunităţi

-adaptarea învăţământului românesc la legislaţia europeană

-existenţa unor legi care să favorizeze familiile cu venituri mici, cu copii cu CES

Ameninţări

-schimbări legislative repetate

ANALIZA SWOT

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnică) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele domenii funcţionale:

- CURRICULAR

- RESURSE UMANE

- RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

- RELAŢIA CU COMUNITATEA

-MANAGEMENTUL UNITĂŢII

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

CURRICULUM

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-ofertă educaţională variată, prezentată tuturor părinţilor, care sunt consultaţi cu privire la desfăşurarea anumitor activităţi şi informaţi despre impactul lor sau progresul copiilor

-existenţa documentelor proiective corect elaborate

-unitatea dispune de materiale curriculare: auxiliare, ghiduri, softuri educaţionale

-unele cadre didactice abordeaza proiectarea si procesul instructiv-educativ exclusiv traditional (continuturile nu sunt abordate in maniera integrata)

-utilizarea preponderent a materialelor traditionale in raport cu cele moderne

-nerespectarea prevederilor curriculumului de a desfasura zilnic activitati in aer liber, necesare calirii organismului

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-disponibilitatea beneficiarilor pentru activităţi extracurriculare, pentru participarea la proiecte , parteneriate

-posibilitatea de a participa/participarea la schimburi de experienţă cu alte grădiniţe la nivel naţional

-existenţa ghidurilor de bună practică pentru aplicarea curriculumului de către cadrele didactice din unitate

-reticenţa părinţilor în a aceepta activităţile de mişcare şi călire a organismului în aer liber

-„concurenţa” manifestată de grădiniţele particulare din oraş, a căror promovare atrage anumite categorii de beneficiari

-reticenţa unor cadre didactice de a aplica metode moderne de predare sau a conţinuturilor predate în manieră integrată

RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-personal didactic calificat, cu grade didactice conform vechimii, cursuri, studii de specialitate

-personal didactic auxiliar-administrator financiar cu un grad înalt de profesionalism, implicat, « de valoare »

-personal nedidactic experimentat, care asigură igiena grădiniţei la cote notabile, recunoscute în comunitate şi sprijină desfăşurarea activităţilor în general

-implicarea personalului/beneficiarilor în promovarea imaginii grădiniţei, care contribuie la creşterea prestigiului, a numărului de solicitări de înscriere, a relatiilor cordiale cu instituţii locale

-lipsa motivaţiei financiare pentru personalul performant

-suprapopularea grupelor

-conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice

-superficialitatea manifestată uneori de unele cadre didactice în pregatirea activităţilor

OPRTUNITĂŢI AMENINŢARI

-autonomia instituţională

-varietatea programelor de formare, perfecţionare oferite de CCD, ISJ, UPG

-posibilitatea unor schimburi de bune practici cu instituţii similare

-nemulţumirile manifestate de beneficiari în situaţia înlocuirii unui cadru didactic din motive obiective

-practica insuficientă şi cu nivel scăzut de calitate cu care debutează un absolvent în învăţământul preşcolar

-accesul în sistem, implicit în institutie în anumite situaţii, a unor persoane slab pregătite, sau chiar cu comportament nepotrivit

-multitudinea de comisii care trebuie constituite în unitate şi documentaţia bogată care trebuie întocmită pentru unele dintre acestea

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- o bază materială corespunzătoare capabilă să asigure un învăţământ eficient, formativ-performant, în concordanţă cu specificul institutiei

- existenţa de conexiuni la internet în toată unitatea

- existenţa unui site al instituţiei

- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă

-asigurarea securitătii prin sistem de alarmă monitorizat, cu camere video

-realizarea unui proiect de buget adaptat nevoilor unităţii

-actualizarea proiectului de gaze

-înlocuirea maşinii de gătit (2015)

-curtea este dotată cu aparate de joaca conform normelor de siguranţă

-blocul alimentar nu a fost modernizat

(mobilier, finisaje, hotă, lift)

-fonduri băneşti insuficiente pentru anumite achiziţii şi investiţii

-descentralizarea şi autonomia instituţională

-disponibilitatea părinţilor de a se implica în intreţinerea şi îmbogaţirea patrimoniului

-evidenţierea în comunitate a părinţilor implicaţi, care sprijină în diverse moduri instituţia

-atragerea de resurse financiare prin Asociaţia Sf.Mina (formular 230, donaţii, angajarea paznicului susţinută de Asociaţie)

-insuficienţa bugetului Consiliului Local

-existenta familiilor cu buget limitat

-insuficienta atragere de surse extrabugetare (din partea agenţilor economici, datorita legislaţiei nestimulative)

RELAŢIA CU COMUNITATEA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-proiecte de parteneriat cu instituţii ale comunităţii locale şi centrale - Primăria, ISU, Poliţie, Biserică, Şcoală, CJAP, DGASPC, CCDG, ISJ, CCD

-realizarea cu succes a consilierii părintilor prin diferite programe-Educaţi aşa, Ziua Porţilor Deschise, O Primărie căreia îi pasă, Copilul-oglinda noastră

-participarea la proiectul: „O Primărie căreia îi pasă”, cu real impact asupra părinţilor şi educaţiei preşcolarilor

-numar redus de părinţi implicaţi în activităţile grădiniţei

-lipsa de preocupare/lipsa abilităţilor necesare pentru accesarea de proiecte internaţionale

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-disponibilitatea reprezentanţilor comunităţii pentru încheierea/derurarea de parteneriate

-disponibilitatea reprezentanţilor şcolilor din cartier de a participa la şedinţele cu părinţii grupelor mari pentru prezentarea metodologiei înscrierii la şcoală şi prezentarea propriilor oferte educaţionale

-existenta unor posibilităţi de parteneriat cu instituţii europene

-existenţa unui număr apreciabil de familii dezorganizate, monoparentale, cu diferite probleme

-timp limitat al părinţilor

-criza financiară ce îndepartează potenţialii sponsori

-accentuarea efectelor negative în educaţia copiilor a expunerii la canale media-tv, ce promovează de multe ori violenţa, utilizarea diverselor gadgeturi

MANAGEMENTUL UNITĂŢII

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-implementarea unor noi tipuri de activităţi-Ziua Porţilor Deschise, şedinţe înainte de începerea anului şcolar, petrecerea începutului de an şcolar

-implicarea Consiliului Reprezentativ al părinţilor în actul decizional

-capacitate de comunicare internă si externă

-gesionare eficientă a resurselor

-capacitate de adaptare la schimbare, rezistentă la stres

-abilităţi de comunicare-internă/externă, negociere, consiliere, mediere a conflictelor

-alimentaţia preşcolarilor-meniu bogat, variat, corespunzător din punct de vedere al calităţii şi valorii nutritive, care generează satisfacţia beneficiarilor

-existenţa unor documente la nivel formal, lipsa de funcţionalitate a unor proceduri

-manageriere deficitară uneori a timpului-personal sau în ceea ce priveşte conştientizarea personalului didactic asupra timpului de lucru, astfel încât să se îndeplinească şi atribuţiile corespunzătoare unor comisii sau alte responsabilităţi din fişa postului, considerate uneori de către aceştia „atribuţii în plus”

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-interesul manifestat de părinţi pentru sprijinirea echipei manageriale

-existenţa unor programe de formare în domeniul managementului instituţional

-creşterea prestigiului unităţii în comunitate, municipiu, judet

-lipsa de disponibilitate manifestată de responsabilii anumitor comisii de a întocmi documentaţia necesară în timp util

-schimbări legislative frecvente

RELEVANŢA NEVOILOR EDUCAŢIONALE IDENTIFICATE

Nevoile educaţionale pot fi identificate dacă ţinem cont de:

Clienţi: - persoane care primesc un rezultat de la procesul de învăţământ sau care participă la proces;

 • clienţii unităţii noastre şcolare sunt: prescolarii, părinţii, personalul didactic şi nedidactic, comunitatea, partenerii

  Nevoile clienţilor:

  -Elevii cer o activitate de calitate şi o conducere eficientă pentru un climat afectiv pozitiv

  -Părinţii cer educarea adecvată a elevilor

  -Personalul didactic cere o bună desfăşurare a activităţii prin coordonare, eficienţa muncii de conducere şi obiectivitate

  -Comunitatea cere respectarea legislaţiei şcolare, gestionarea eficientă şi corectă a resurselor materiale şi umane

  -ISJ Prahova cere transpunerea corectă în practică a politicii şcolare, transparenta institutionala

  COMPONENTA STRATEGICA

 • viziunea: încotro mergem

 • misiunea: cum vom ajunge acolo

 • valorile: ce este important pentru noi

  Motto : ,,Natura ne aseamana, educatia ne deosebeste!”

  (Confucius)

VIZIUNE

Grădiniţa Sf.Mucenic Mina îşi doreşte să fie o mare familie, un al doilea „acasă” pentru preşcolarii noştri, sub deviza: „Împreună pentru copiii noşri!”

MISIUNE

         Grădiniţa noastră are misiunea să asigure un act educaţional de calitate, adaptat ritmului propriu al fiecarui copil, prin activităţi in door şi out door, cu sprijinul principalilor parteneri-părinţii copiilor, Consiliul Local, ISJ, CCD, şcolile din cartier, care să asigure ulterior adaptarea uşoară şi succesul şcolar al copiilor.

ŢINTE STRATEGIGE

Ţintele strategice pentrudezvoltarea institională a Grădiniţei Sf.Mucenic Minaîn perioada următorilor5 anireprezintă soluţiipropusepentru rezolvareaoptia problemelor prioritareidentificatepebaza analizelor SWOT şi PEST(EL).

Pentruclarificarea conceptuală şimetodi,sunt prezentateîncontinuareelementeledebazăaleproblemelorconsiderateprioritare la aceastădaşi ţintele strategiceasociate.

Formularea problemelorporneştede lasinteza contextuluifavorabil (puncteletarişioportunităţiledomeniului)şievidenţiază potenţialulimpactal punctelorslabe şi ameninţărilorasupraduceriilaîndeplinire amisiuniiasumate.

Pentruţintelestrategice,s-a căutato formularegenerală,darcareevidenţieze scopulpropusşiaibăpertinenţanecesalanivelul tuturor actorilor implicaţi.

T1.IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVĂ     ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ

T2.VALORIZAREA POTENŢIALULUI UMAN ŞI PROFESIONAL AL FIECĂRUI CADRU DIDACTIC ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ECHIPELOR DE LA NIVELUL COMISIILOR

T3. CREŞTEREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN UNITATE

T4.DEZVOLTAREA CULTURII ORGANIZAŢIONALE

T5. MODERNIZAREA BLOCULUI ALIMENTAR

T6.   REALIZAREA ARHIVEI GRĂDINIŢEI

OPȚIUNI STRATEGICE

Pornindde lapunctele tarişioportunităţile prezentateîndiagnoză,urrindcompensarea slăbiciunilorşitransformarea punctelor slabe în punctetari,evitarea ameninţărilorşivizândmereu misiuneagradinitei şi  îndeplinirea  ţintelor  reliefate anterior, echipamanagerială, alături  de ceilalţi membrii ai organizaţiei, va acţiona în mod judicios pentru dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale:

 • Dezvoltarea managementului instituţional

 • Dezvoltarea curricularăşi extracurricula

 • Dezvoltarea resurselorumane

 • Dezvoltareabazei materialeşi atragereaderesurse financiare

 • Dezvoltarearelaţiilor comunitare si a parteneriatelor.

T1.IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVĂ       ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ

Obiective strategice:

O1. Identificarea asteptarilor beneficiarilor indirecti prin chestionare, interviuri, observare directa

O2.Organizarea unor actiuni comune gradinita-familie-comunitate(ex.: Ziua Portilor Deschise; Ziua Gradinitei)

O3. Continuarea desfasurarii de activitati de tipulcelor promovate de proiectele: „Educati asa”; „O Primarie careia ii pasa”

O4. Organizarea de serbari, expozitii, vizite, lectorate

O5. Participarea reprezentantilor parintilor la activitati in colaborare cu institutii ale comunitatii locale, la viaia scolara(activitati curente), ateliere de lucru copii-parinti-cadre didactice

T2.VALORIZAREA POTENŢIALULUI UMAN ŞI PROFESIONAL AL FIECĂRUI CADRU DIDACTIC ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ECHIPELOR DE LA NIVELUL COMISIILOR

O1. Desfăşurarea unor activităţi de diseminare a informaţiilor dobândite la cursuri de formare/schimburi de experienţa

O2. Organizarea unor cercuri/ateliere de lucru, activităţi demonstrative, în funcţie de abilităţile/competenţele cadrului didactic

T3. CREŞTEREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN UNITATE

O1. Planificarea şi desfăşurarea activităţii de asistenţă la activităţi

O2. Realizarea controlului din punct de vedere al igienei întregii unităţi(Săli de clasa; curte; băi; vestiare; sala de mese)

O3. Realizarea controlului documentelor

O4. Organizarea unor activităţi tematice care să devină tradiţionale: Ziua Grădiniţei; Sărbătoarea începutului de an şcolar; Ziua părintelui în grădiniţă

T4.DEZVOLTAREA CULTURII ORGANIZAŢIONALE

O1. Stabilirea siglei unităţii

O2. Stabilirea imnului grădiniţei

O3. Desfăşurarea, de Sf.Mina, a Zilei grădiniţei, punctată prin activităţi festive

T5. MODERNIZAREA BLOCULUI ALIMENTAR

O1. Obţinerea finanţării pentru reamenajarea/modernizarea blocului alimentar

T6.   REALIZAREA ARHIVEI GRĂDINIŢEI

O1. Depistarea în buget a fondurilor necesare contractării unei firme de arhivare şi achitării acestui serviciu

O2. Începerea arhivarii documentelor, conform nomenclatorului aprobat

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională va fi realizată de către întregul personal al şcolii.

Monitorizarea reprezintă urmărirea descriptivă și factuală a realizării proiectului şi se concentrează pe adunarea de informaţii cantitative şi calitative.

Evaluarea presupune emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat în vederea atingerii obiectivelor propuse.

Publicitatea/transparenţa se vor realiza prin afişare la avizier; postare pe site, pe platforma ARACIP; prezentare/diseminare în Consiliul Profesoral, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor; Consiliul de Administraţie.

Se va urmări sistematic:

 • Corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat

 • Realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinirii unor indicatori de calitate

  De ce evaluăm:

  -Urmărim îmbunătățirea practicii didactice, prin stabilirea atingerii sau neatingerii țintelor propuse, în vederea fundamentarii deciziei referitoare la schimbările ce trebuie sau nu introduse in PDI

  -Realizăm informarea decidenților de la toate nivelurile si fundamentarea rezultatelor PDI pe baza deciziilor ulterioare de nivel strategic

  - Oferim feed-back către toate grupurile țintă și către toți partenerii în privința ,,valorii adăugate” prin PDI

  -Analizăm impactul PDI-ului la nivel local, judetean, national

  Ce anume urmărim şi ce evaluăm, pe parcursul şi la sfârşitul activităţilor propuse:

-Progresul: gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse

-Costurile: concordanţa/neconcordanţa dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate (finanţe, de timp, dotare)

- Rezultatele: respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse

- Calitatea: nivelul atingerii scopului propus, „valoarea adăugată“ şi „valoarea creată“ în urma realizării obiectivelor

Procesul de evaluare va fi asigurat atât de către echipa managerială cât şi de către echipa de realizare –actualizare a PDI-ului prin:

 • Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare

 • Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de Administraţie, al Consiliului Profesoral, al tuturor comisiilor

 • Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administraţie

 • Revizuire periodică şi realizarea corecţiilor necesare

  Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta în:

 • Discuţii cu cadrele didactice şi parintii asupra schimbărilor care au avut loc în procesul instructiv-educativ

 • Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale

 • Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obţinute

 • Interpretarea datelor privind nivelul de atingere a ţintelor

 • Stabilirea impactului asupra comunităţii

 • Elaborarea unor Ghiduri pentru interviuri sau Ghiduri de observații

 • Completarea Fişelor de analiză a documentelor şcolii

 • Realizarea unor produse concrete - rezultatele „materiale“ ale proiectului

 • Înregistrări video și fotografii

                                                             Director,

                                                            Prof. Stan Daniela