Utile

RAPORT ACTIVITATE SEMESTRU I

GARADINITA CU P.P. “SF. MUCENIC MINA” PLOIESTI

STR. EROU MOLDOVEANU MARIAN. NR. 14

TEL 0244/555604

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII  DESFASURATE PE SEMESTRUL I

ANUL SCOLAR 2016-2017

               

 1. CONDITII DE FUNCTIONARE

             In anul scolar 2016-2017 Gradinita cu P.P. “Sf. Mucenic Mina”, Ploiesti a functionat cu un numar de 34,5 posturi din care 21 cadre didactice (1 de conducere, 20 educatoare), 11,5 personal didactic auxiliar,  5 personal nedidactic + 2 personal sanitar .

              In acest  anul scolar  planul de scolarizare aprobat a fost de 300 copii, avand cuprinsi in SIIIR actualmente 273 copii, cuprinsi in 10 grupe: 2 grupe mici, 4 grupe mijlocii, 4 grupe mari. Pentru buna desfasurare a procesului instructiv-educativ, copiii au fost repartizati la grupe tinandu-se cont de particularitatile de varsta si solicitarile parintilor, iar cadrele didactice au fost repartizate tinandu-se cont de continuitatea la grupa.

              Facand o analiza a frecventei la grupa am constatat ca aceasta a fost  buna, o frecventa mai mica a fost inregistrata la unele grupe, datorita perioadelor  de imbolnaviri ale copiilor ( fiind mai dese datorita imunitatii mai scazute a acestora la aceasta varsta) si a faptului ca  sunt parinti care nu au loc de munca, avand asfel posibilitatea sa stea cu copiii acasa din dioferite motive.

              Salile de grupa au fost dotate corespunzator aplicarii curriculumului prescolar, doamnele educatoare fiind preocupate de amenajarea corespunzatoare a spatiului educational destinat desfasurarii activitatii de joc si invatare.

 In acest sens s-a urmarit organizarea cadrului optim pentru desfasurarea activitatilor privind calitatea in educatie.

Au fost inlocuite mochetele in toate salile de clasa, a fost montat parchet in cabinetul metodic. Aici se desfasoara activitatile optionale stabilite cu acordul parintilor si  vizate in  Consiliul Profesoral, aprobate de Consiliul de Administratie, sedintele Consiliului Profesoral si ale Comisiei Metodice, ale Asociatiei Sf. Mina si Consiliului Reprezentativ al Parintilor.

              Ca structura, gradinita cuprinde 10 sali de grupa dotate cu calculatoare conectate la internet si imprimante, 2 sali in care prescolarii servesc masa in doua schimburi, 1 cabinet de resurse umane, videoproiector, copiatoare.

          

II. PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

                Intregul personal didactic a fost preocupat de actualizarea informatiilor privind calitatea in educatie. Majoritatea cadrelor didactice si-au intocmit documentele scolare in timp util. Astfel planificarile au fost realizate conform curriculumului prescolar, cataloagele scrise in timp util, prezentele fiind trecute  in centralizatorul final.

                S-au desfasurat activitatile Comisiei Metodice conform graficului stabilit la inceputul anului scolar, cu participarea cadrelor didactice.

Toate cadrele didactice  au dat dovada de interes si seriozitate in pregatirea activitatilor didactice, iar copiii participanti au dovedit ca la grupe se lucreaza in mod constant.

 • In luna septembrie, au avut loc:

Constituirea comisiei metodice prin

-alegerea secretarului comisiei

-alegerea responsabilului comisiei

-prelucrarea unor informatii de la consfatuirea cadrelor didactice(portofoliul educatoarei,informatii privind derularea gradelor didactice;programe si proiecte desfasurate in acest an scolar; programarea cercurilor pedagogice,etc

-prezentarea ofertei de materiale auxiliare,softuri educationale

-discutarea C.D.S.

-realizarea analizei Swot a Comisiei Metodice in vederea depistarii  nevoilor de formare continua.

 • In luna octombrie, au avut loc:

Abordarea Curriculumului pentru invatamantul prescolar prin prezentarea Scrisorii Metodice si recomandarilor din cadrul Consfatuirii Educatoarelor.

 Propunerea de teme de interes pentru derularea activității C.M. pentru anul școlar în curs 2016-2017.

Realizarea unor activitati la grupe cu ocazia zilei Educatiei urmate de prezentarea materialului bibliografic avand ca tema:,,Importanta Zilei Internationale a Educatiei in contextul actual al invatamantului romanesc”.

 • In luna decembrie

,,Va colindam cu drag.” Activitate integrata(DLC si DEC) desfasurata la grupa mare ,,Voinicei” urmata de prezentarea unui referat

Discutarea rezultatelor obtinute in urma evaluarilor sumative si a masurilor ameliorative ce se impun.

 • In luna ianuarie:

Activitate integrata( DLC si DEC),,Coliba iepurasului” desfasurata la grupa mijlocie ,,Iepurasii”urmata de referat.

               In urma evaluarilor la sfarsit de semestru prescolarii au obtinut calificative de foarte bine, progresul inregistrat de acestia in raport cu evaluarea initiala fiind evident, iar acolo unde situatia a impus au fost luate masuri ameliorative.

        Activitatile Comisiei Metodica s-au desfasurat conform graficului stabilit, s-au desfasurat activitati de interasistenta, cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice si au diseminat aceste activitati.

S-a intocmit documentatia, cadrele didactice au trimis rapoarte de autoevaluare si evaluarile initiale si summative ale copiilor responsabilului comisiei metodice, care a intocmit un raport privitor la acestea.

In cadrul Comisiei de Formare Profesionala, raportul pentru semestrul I cuprinde urmatoarele date:  8 cadre didactice cu Grad didactic I,  6 cadre didactice cu Grad didactic II, 5 cadre didactice cu Definitivat, iar 2 cadre didactice debutante (suplinitoare cu contract pe perioada determinată). Doamna Iordache Marcela a susținut  Inspecția specială  pentru acordarea  gradului didactic II, fiind asistată de către doamna metodist  Maria Neagu.

In semestrul I cadrele didactice au participat la urmatoarele activitati de formare profesionala: Doamna  director Stan Daniela, împreună cu alte cadre didactice din unitate, precum: Coman Florica, Dedu Ilona, Gurgu Elena, Iordache Marcela, Lungu  Cristina, Moraru Nicoleta şi Ţârlea Liliana au participat la cursul “Tendinţe moderne în educaţia parentală”,  organizat de Fundaţia “Salvaţi copiii” şi care s-a desfăşurat la C.R.E.D. –ul din cadrul  Grădiniţei  nr.28 Ploieşti. Acest curs are un număr de 60 ore şi 15 CPT; doamnele  Coman Florica, Iordache Marcela şi Ţârlea Liliana au participat la cursul de formare continua  “LEADERSHIP ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE”, organizat de “S.C. EMAFIL PROFESIONAL SRL”, in perioada 09.09.2016-03.10.2016,  având un număr de 133 ore şi 30 CPT; doamnele  Coman Florica, Iordache Marcela şi Ţârlea Liliana au participat la activitatea metodico-ştiintifică  “WEB 2.0 – o provocare la adresa educatiei si educatorului (profesorului), susţinută de Insp. Aurel Graur, organizat de CCD Prahova; doamnele  Coman Florica, Iordache Marcela, Dedu Ilona şi Ţârlea Liliana au participat la workshop-ul “Integrarea copiilor cu autism în grădiniţele şi şcolile de masă” organizat de  Asociaţia  “Curcubeul Autismului Prahova” în colaborare cu Casa Corpului Didactic Prahova – 07.10.2016; doamna Iordache Marcela a participat la cursul “Formator de formatori” organizat de “S.C. EMAFIL PROFESIONAL SRL”, in perioada 22.10.2016-05.11.2016; doamnele director  Stan Daniela, prof. Coman Florica, prof. Lăbescu Laura şi  prof. Ţârlea Liliana au participat la activităţile metodico-ştiintifice  “Alternative  educaţionale în grădiniţe ”, susţinută de Insp. Adriana Manolache şi ,,Strategia naţională privind educaţia parentală la nivelul învăţământului preşcolar” susţinută de Insp. Mariana Ilie, organizate de CCD Prahova; doamnele  Coman Florica, Iordache Marcela şi Ţârlea Liliana au participat la Seminarul “eTwinning – Componenţă a programului Erasmus+, 2014-2020” desfăşurat la Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu”, Ploieşti – 24.10.2016; doamna Ţârlea Liliana a participat la activităţile prevăzute în Calendarul activităţilor metodice, ştiinţifice şi culturale “Formarea continuă şi dezvoltarea profesională prin grade didactice”  şi “Formarea continuă între necesitate şi prioritate”, organizate de CCD Prahova – 26.09.2016; doamnele Coman Florica, Iordache Marcela şi Ţârlea Liliana au participat la cursul ONLINE “Cheia bunei relaţii profesor – copil – părinte”, cu 4 module - echivalentul a 20 ore de studiu, organizat de “S.C. MATTE`S WAY S.R.L.” Bucureşti; doamnele director  Stan Daniela, Coman Florica, Gurgu Elena, Iordache Marcela şi Ţârlea Liliana au participat la Cursul de prim ajutor, oferit de Caravana SMURD în data de 11.12.2016; doamna Ţârlea Liliana a participat la cursul “Formarea metodiştilor”, organizat la CCD Prahova cu un număr de 24 ore; doamnele  Bădic Roxana Gabriela şi Petre Crenguţa Mălina  au participat la cursul “Elemente de didactică pentru debutanţi şi stagiari” organizat de CCD Prahova şi are  un număr de 24 ore.

  Educatoarele de la Gradinita Sf. Mucenic Mina au participat cu interes la actiunile desfasurate la CCD, ISJ Ph., la cercurile pedagogice pe grupe si alte activitati in specialitate.

          Comisia pentru proiecte, parteneriate a centralizat dovezi ale acestor activitati : astfel, promovarea proiectelor si parteneriatelor educationale a avut loc in luna noiembrie 2016, la nivel de institutie, avand ca invitati reprezentantii autoritatii locale, ai mediului de afaceri, ai comunitatii locale, reprezentanti ai Consiliului Reprezentativ al Parintlor si  cadrele didactice din gradinita. In cadrul acestor intalniri au avut loc dezbateri privind realizarea documentatiilor, stabilirea responsabilitatilor tuturor persoanelor implicate in proiecte, aplicarea de chestionare, precum si propuneri pentru realizarea portofoliilor.

           Prin proiectele/parteneriatele educationale ne-am propus implicarea copiilor in calitate de cercetatori, incitandu-le astfel spiritul de munca in echipa, precum si prelucrarea intr-un mod cat mai divers a informatiilor brute preluate din diverse surse.

           In derularea Programului Mondial Eco-Scoala am pornit de la premisa ca educaţia ecologică începută în grădiniţă are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi al animalelor, a tot ce există pe Pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare.

          Programul Eco-Şcoală a fost popularizat in cadrul şedinţelor Consiliului profesoral, Comisiei metodice, a şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii.

In luna decembrie 2016 s-a realizat documentaţia si PLANUL DE ACTIUNE în colaborare cu reprezentanţi ai Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, cadre didactice şi personal auxiliar din grădiniţă, reprezentanţi ai autorităţii locale, ai mediului de afaceri, ai comunităţii locale. Astfel, in luna ianuarie s-au semnat convenţiile de colaborare cu instituţiile implicate în proiect: Scoala Gimnaziala „Toma Caragiu” Ploiesti,   SGU Ploiesti, RASPP, etc.

          In cadul Proiectului National “Educatia financiara prin joc” initiat cu sprijinul Asociatiei pentru Promovarea Performantei in    Educatie, se  desfasura activitati specifice educatiei financiare, reprezentand un prim pas in punerea bazelor unei educatii financiare atat de necesare omului contemporan.

          Proiectul educational “Noi suntem romani” , derulat la grupa mare “Voiniceii” are ca scop-identificarea valorilor istorice locale si constientizarea copiilor privind radacinile neamului nostru. Astfel, in luna decembrie s-au desfasurat activitatile: “Il colindam pe Mos Craciun”, “Obiceiuri si traditii la romani in prag de Craciun”, iar in luna ianuarie : “Hai la hora mare” –activitate practica

          In cadrul Parteneriatul Educational Gradinita- Biserica, “Micul crestin”, am  considerat necesar ca toti factorii implicati in procesul instructiv-educativ sa constientizeze importanta educarii copiilor in spirit religios pentru perpetuarea traditiilor, a datinilor  stramosesti si pastrarea spiritualitatii specifica poporului nostru, prin activitatile desfasurate in parteneriat cu Catedrala Eroilor Tineri „ Inălţarea Domnului”. Astfel in luna decembrie s-au desfasurat serbari de Craciun la toate grupele din unitate, precum si vizita la biserica din cartier-primirea Sfintei Impartasanii, iar in luna ianuarie activitatea cu tema ‚Sunt si eu un bun crestin”.

          Parteneriatul Educational Gradinita-DGASPC Prahova, „Curcubeul micului cetatean”, prin varietatea de activităţi: jocuri, memorizări, convorbiri, desene, aplicaţii, vizite, serbări, spectacole, vizionări, întâlniri cu diferite personalităţi, ofera copiilor posibilitatea să cunoască drepturile fundamentale prevăzute de lege, să se implice pentru  a-şi exercita aceste drepturi şi  de a critica sau aprecia comportamentele, atitudinile şi reacţiile de moment ale celorlalţi, adulţi sau copii.  

           Un accent deosebit s-a pus pe incheierea parteneriatelor dintre gradinita si scolile din cartier datorita faptului ca prescolarii de la 4 grupe mari vor intra in clasa pregatitoare, in anul scolar 2016/2017. Astfel, am initiat parteneriate  cu  Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga”-Ploiesti, Scoala Gimnaziala “Toma Caragiu”- Ploiesti si Scoala Internationala Spectrum. Aceste parteneriate cu tema “Prescolarii de azi-scolarii de maine” se deruleaza in acest an scolar la toate grupele mari din unitate, acestea venind in sprijinul copiilor, in pregatirea pentru statutul de scolar, care presupune, alaturi de obtinerea unei stari de disponibilitate pentru activitatea de tip scolar si familiarizarea acestora cu caracteristicile si implicatiile statutului de elev, cu natura relatiilor cu adultul si cu colegii, cu conditiile mediului scolar.

          De asemenea in cadrul Parteneriatului Educational Gadinita –ISU Prahova  Nu tremur-la cutremur ”, in luna decembrie, s-a desfasurat activitatea  cu tema „Incendiu-exercitiu de evacuare...”s-au realizat exercitii de evacuare la care au participat toti prescolarii din gradinita, activitatile fiind coordonate de reprezentantul ISU Prahova, d-l Croitoru Constantin.

In cadrul proiectului s-au desfasurat activitati pentru informarea prescolarilor si a parintilor de prevenirea si stingerea incendiilor , formarea unor valori si atitudini concentrate pe grija pentru viata personala si a celor din jur.

          Pentru ca prescolarii sa cunoasca mijloacele de interventie in caz de incendiu  s-au desfasurat activitati diverse: luna decembrie -Salvatorii nostri”, iar in luna ianuarie activitatile: “E incendiu ce sa fac?” si  „Focul”-pictura/desen.

  Activitatea Comisiei CEAC   a cuprins reorganizarea comisiei, cuprinderea in organigrama, proiectarea strategiei, regulamentului de functionare, intocmirea planului operational pentru anul scolar 2016-2017, verificarea portofoliilor cadrelor didactice,  monitorizarea participării în cadrul programelor de formare continuă si dezvoltare profesionala prin intermediul gradelor didactice, monitorizarea activităţii didactice prin asistenţe, interasistenţe-sem I; diseminarea bunelor practici prin prezentarea noilor achiziţii dobăndite în urma participării la cursuri; optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării.

A fost elaborat, aprobat  si afisat Raportul de evaluare internă  pe anul şcolar 2015-2016.

                           

              Ca Director, am verificat si monitorizat  modul in care se desfasoara procesul instructiv educativ in unitate prin asistente la activitati si completarea fiselor de observatie.

                               In urma desfășurării asistențelor activităților personalului didactic-20, conform graficului afișat, se remarcă urmatoarele aspecte:

 • Majoritatea cadrelor didactice planifică si desfașoară teme în concordanță cu programa învățământului preșcolar, conform nivelului de vârstă al copiilor
 • Majoritatea sălilor de grupă reprezintă un spațiu primitor, cald, amenajat cu gust de către echipa de cadre didactice, cu materiale corespunzătoare temei săptămânii
 • Mobilierul este așezat potrivit activităților desfășurate, materialele didactice sunt estetice, relevante activităților propuse
 • Proiectele didactice sunt de calitate, respectă etapele activităților
 • Sunt corectate greșelile de exprimare sau conținut ale copiilor
 • Un procent mare dintre preșcolari au dobândit cunoștințe, priceperi, deprinderi corespunzătoare nivelului de vârstă
 • In general atmosfera activităților a fost una plăcută, degajată, care a dat posibilitatea copiilor să se simtă in largul lor, să participe activ, să ducă sarcinile la bun sfârșit

Ca și recomandări pentru activitatea viitoare, propun:

ü Alegerea cu grijă a temelor, cu respectarea principiului accesibilității

ü Materialul didactic - pregătit din timp. De recomandat să se renunțe la activitatea la care materialul nu este pregătit, să se reprogrameze

ü Centrele de interes - specificate vizibil în sala de grupă, cu material aferent acestora

ü Atenție mai mare în punctarea în cadrul activității a etapelor acesteia: captarea atenției-să nu se treacă mai departe fără aceasta, anunțarea temei, eventual repetată de către copii, intuirea materialului.

    Eforturi deosebite au manifestat  cadrele didactice de la gupele mici in vederea socializarii si integrarii copiilor in activitatea gradinitei.

               Toate cadrele didactice au desfasurat in semestrul acesta sedinte cu parintii, serbari, activitati extrascolare, realizand  un  autentic parteneriat gradinita- familie. presedintii de la grupe au participat la sedintele pe unitate  si cele ale Asociatiei SF.MINA, unde s-au luat decizii importante privind sprijinul pe care aceasta asociatie il ofera gradinitei.

 Responsabila muncii cu parintii, doamna Oprea Elena a organizat si desfasurat un real parteneriat cu toti parintii din unitate. S-au desfasurat activitati de consiliere, sedinte la grupele de copii, sedinte ale Consiliului Reprezentativ al parintilor pe unitate.

A avut loc sedinta cu parinii grupelor noi inainte de inceperea anului scolar, pentru informarea acestora asupra tuturor aspectelor activitatii, cunoasterea claselor, cadrelor didactice.

In acest semestru a fost prezentata parintilor  oferta CDS si formulate  optiunile parintilor privind desfasurarea acestora. A fost realizat portofoliul acestei comisii, cuprinzand ofertele, optiunile parintilor, documentele de identitate si studii ale profesorilor. Pentru evaluare, profesorii au desfasurat activitati cu parintii – in cadrul serbarilor de sfarsit de an.

          In gradinita s-a acordat in continuare importanta cuvenita activitatilor extracurriculare. Cu Biserica din cartier “Inaltarea Eroilor Tineri”  s-a desfasurat un real parteneriat, educatoarele grupelor au mers impreuna cu copiii la biserica din cartier.

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa unei surse inepuizabile de impresii puternice. .

Au fost organizate serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, activitati

cu ocazia zilelor de 1 Decembrie şi 24 Decembrie.

Activităţile extracurriculare de educaţie ecologică s-au materializat prin plimbări în natură, plantarea unor copaci şi flori în curtea grădiniţei. Prin aceste activităţi s-a urmărit cultivarea dragostei pentru natură, înţelegerea de către preşcolari că protejarea mediului înconjurător este problema tuturor, nu numai a celor mari.

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate au valorificat şi dezvoltat interesele şi aptitudinile copiilor; organizarea lor într-o manieră plăcută şi relaxantă valorifică benefic timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea procesului de învăţământ; copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate susţinută; au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; sunt caracterizate de optimism şi umor; creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

              Promovarea imaginii gradinitei a fost realizata prin pliante, afisare la sediul unitatii a ofertei educationale si a  rezultatelor deosebite , dar si prin intermediului site-ului gradinitei-imbunatatit si actualizat si a altor site-uri educationale.

                             Din punct de vedere al managementului unitatii, in calitate de director am studiat legislatia nou aparuta, am intocmit documentele manageriale, am coordonat intreaga activitate a unitatii, colaborand foarte bine cu toti factorii implicate; am mentinut parteneriatul cu parintii la un nivel superior, am desfasurat activitati de indrumare, consiliere. Pentru mai buna cunoastere a atmosferei din institutie, a relatiilor inter-umane am aplicat ca instrument chestionarul.       

In urma aplicarii chestionarului membrilor personalului didactic-20, se remarca urmatoarele aspecte:

 • Majoritatea cadrelor didactice au urmat in ultimii 5 ani cursuri de formare. Exceptie-cadre didactice in pragul pensionarii-1   sau care s-au perfectionat prin grade didactice-1
 • Relatiile profesionale intre membrii personalului sunt foarte bune sau bune                 (4 raspunsuri)
 • Aceste relatii ar putea fi imbunatatite prin intalniri - in afara institutiei, prin comunicare mai eficienta, toleranta, acceptare, transparent.
 • Colaborarea cu colega de grupa este pentru majoritatea grupelor foarte buna, nici unul dintre cadrele didactice nu considera ca ar fi oportuna o schimbare din acest punct de vedere. Exista si doua echipe care considera ca au o colaborare excelenta.
 • Cadrele didactice isi propun pentru viitor activitati mai multe cu participarea parintilor, participarea la perfectionari, implementarea Planului Dalton, aceesarea mai multor proiecte la grupe, acecesarea unui proiect Erasmus, atragerea mai multor sponsorizari. Exista un procent de cadre didactice ( 30%) care nu si-au propus realizari pentru anul viitor.

Unul dintre chestionare este incomplet.

Majoritatea raspunsurilor sunt pozitive, reflecta un grad de multumire ridicat in problemele semnalate prin intrebari. Propunerile sunt pertinente, realizarea lor putand aduce un plus valoare activitatii in general.

Am intocmit proiectul managerial, am realizat fisa postului pentru cadrele didactice si celelalte categorii de personal, am organizat si monitorizat intreaga activitate din unitate , am verificat modul de  desfasurare a evaluarii  initiale a copiilor precum si evaluarea acestora la sfarsit de semestru. Am colaborat cu comisiile din unitate, coordonand activitatea acestora.

 Am mentinut relatia foarte buna cu ISJ Prahova, Primaria Ploiesti, redactand si transmitand la timp documentatia solicitata institutiei.

 1. PROBLEMATICA SECTOARELOR FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV-GOSPODARESC SI SANITAR

           Se remarca profesionalismul, seriozitatea cu care si-a desfasurat activitatea d-na contabil, intocmindu-si cu constiinciozitate documentele departamentului financiar-contabil, cu respectarea tuturor legilor in vigoare in acest domeniu. Doamna contabil studiaza in permanenta legislatia noua in domeniu, respecta termenele documentelor si le realizeaza cu corectitudine.

          Sectorul administrativ-gospodaresc si sanitar si-au desfasurat activitatea cu urmatorul personal :1 contabil, 1 administrator, 1 bucatar si 2 muncitor necalificat bucatarie, 1 mecanic intretinere, 1 muncitor spalatorie, 1 paznic si 2 cadre sanitare; 7,5 norme de  ingrijitoare grupa prescolari.

          Administratorul a  indeplinit si functia de lucrator comercial. Acesta a  incasat alocatia de hrana penrtu copii, a intocmit la timp balanta alimentara si balanta incasarilor pe luna in curs, a instruit  personalul nedidactic al unitatii pentru P.M. si P.S.I., a realizat inventarul unitatii, a  facut aprovizionarea unitatii cu alimente pentru hrana zilnica copiilor si  materiale de curatenie, a intocmit  impreuna cu directorul unitatii si cadrele medicale meniul zilnic, respectand normele sanitare in vigoare, a procedat la inventarierea bunurilor materiale aflate in unitate. Mentionez ca doamna administrator indeplineste si functia de casier conform deciziei nr.16/19.10.2009, conform Decretului nr. 209/1976, aceasta respectand decizia primita.

           Ingrijitoarele au  efectuat  curatenia in cele 10 sali de grupa, sala de mese, cabinetul de resurse umane, in celelalte dependinte si in curtea unitatii.

Acestea si-au indeplinit sarcinile,  asigurand conditii de dezinfectie si curatenie in permanenta.

De asemenea, ingrijitoarele au participat la imbracatul copiilor pentru somn, activitatile de la spalator-igiena, toaleta, la clase au participat la distribuirea/strangerea si intretinerea materialelor didactice, repartizarea lucrarilor copiilor in mapele personale, supravegherea acestora.

           Personalul din bucatarie a  preparat mancarea  de buna calitate, la timp, pastreaza igiena blocului alimentar, se conformeaza regimului de ordine interioara.

          Mecanicul de intretinere a rezolvat problemele ce necesita reparatii curente pe toate sectoarele de activitate, creand neplaceri din multe puncte de vedere, a intretinut curtea, a amontat parchetul in cabinetul metodic, a realizat curatarea magaziei, a beciului.

           Cadrele sanitare s-au ocupat de problemele ce le revin pe linie sanitara: triajul epidemiologic zilnic, la intrarea in unitate a copiilor, asigurarea asistentei medicalale a copiilor ( daca acestia s-au imbolnavit pe parcursul zilei), au mentinut comunicarea permanenta cu parintii prescolarilor in ceea ce priveste starea sanatatii acestora, participand inclusiv la sedintele cu parintii grupelor nou formate la inceputul anului, au participat la intocmirea meniului zilnic, au  participat la  formarea deprinderilor igienico-sanitare in randul prescolarilor.

            

                     Pentru imbunatatirea calitatii activitatii in semestrul urmator propun urmatorul plan de masuri:

 • intensificarea activitatii comisiilor de lucru in unitate-CEAC; Control Managerial Intern
 • planificarea asistentelor la activitati si pentru activitatile din cadrul CDS, la toate grupele
 • realizare/revizuire de proceduri
 • stabilirea siglei, imnului gradinitei
 • realizarea unor dotari prioritare

                                                                                            

                                                                                     Director,

                                                                     Prof.inv.presc. Stan Daniela Elena

COD DE ETICA

CODUL DE ETICӐ

PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL GRӐDINIŢEI CU PROGRAM PRELUGIT

“ SFÂNTUL MUCENIC MINA”-PLOIEŞTI

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

 (2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din Gradinita cu program prelungit 
 “Sfantul Mucenic Mina”, Ploiesti,  responsabile cu instruirea şi educaţia şi care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc funcţia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, denumite in continuare „personal didactic”, și care au obligaţia, datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.

Art. 2. -Codul funcţionează ca un sistem de standarde de conduită capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

CAPITOLUL II

VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

Art. 4. - Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

 1. imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
 2. responsabilitate morală, socială şi profesională;
 3. integritate morală şi profesională;
 4. confidenţialitate;
 5. activitate în interesul public;
 6. respectarea şi promovarea interesului superior al educabilului;
 7. respectarea legislaţiei generale şi  a celei specifice domeniului;
 8. respectarea autonomiei personale;
 9. ținută decentă;
 10. respect şi toleranţă;
 11. autoexigenţă în exercitarea profesiei;
 12. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
 13. implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului gradinitei, precum şi a specialităţii/domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;
 14. respingerea conduitelor didactice inadecvate.

Art. 5. - În relaţiile cu preşcolarii, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită:

a)ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a preşcolarilor prin:

 1. preşcolarilor ;
 2. preşcolar, prin denunţarea formelor de violenţă verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. preşcolarii ;

b)interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

 1. preşcolari de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni,  de orice natură ar fi acestea; 

c)asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

d)respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui preşcolar.

Art.6. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

b) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;

c) personalul didactic nu va impune, în relaţia cu părinţii/tutorii sau susţinătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;

Art. 7. -  În relaţiile colegiale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
 2. evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi.

Art. 8. - Personalul didactic, care îndeplinește funcţii de conducere,  de îndrumare şi control sau care este membru în structuri de conducere, va respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:

Art. 9. - În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:

 1. să folosească dotările şi baza materială din spaţiile de învăţământ  în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe;
 2. să foloseasca, să produca sau să distribuie materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
 3. să organizeze activităţi care pot pune în pericol vădit siguranţa şi securitateapreşcolarilor sau a altor persoane aflate în incinta instituţiei de învăţământ.

Art. 10. -  În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 2. responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor preşcolarului , atunci când interesul/nevoia de protecţie a educabilului impun acest lucru.

CAPITOLUL III

RĂSPUNDERI PRIVIND NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI COD

Art. 11.- Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane  din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza comisia judeţeană de etică Prahova. 

Art. 12.-Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene de etică, precum şi cele  privind analizarea şi soluţionarea  încălcării prevederilor Codului, sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordin al  ministrului educaţiei.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 13. -Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.

Art. 14.- Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică/comisiei de etică a  municipiului Bucureşti nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate.

Art. 15. -Aprobarea propunerilor de modificare și completare a prevederilor prezentului Cod se   face în Consiliul național de etică, cu votul a cel puțin 31 de membri din totalul de 42 de membri, în cadrul întâlnirilor bianuale ale Consiliului național de etică.

Art. 16. -Prezentul Cod se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei al M.E.N.C.Ş.

COD ETIC

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

 (2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional,  responsabile cu instruirea şi educaţia şi care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc funcţia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare şi control şi personal didactic asociat în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, denumite in continuare „personal didactic”, și care au obligaţia, datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.

Art. 2. -Codul funcţionează ca un sistem de standarde de conduită capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

CAPITOLUL II

VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

Art. 4. - Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

 1. imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
 2. responsabilitate morală, socială şi profesională;
 3. integritate morală şi profesională;
 4. confidenţialitate;
 5. activitate în interesul public;
 6. respectarea şi promovarea interesului superior al educabilului;
 7. respectarea legislaţiei generale şi  a celei specifice domeniului;
 8. respectarea autonomiei personale;
 9. ținută decentă;
 10. respect şi toleranţă;
 11. autoexigenţă în exercitarea profesiei;
 12. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
 13. implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;
 14. respingerea conduitelor didactice inadecvate.

Art. 5. - În relaţiile cu educabilii, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită:

a)ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a educabililor prin:

b)interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

 1. , prin constrangere;

c)asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

d)respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui educabil.

Art.6. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

b) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;

c) personalul didactic nu va impune, în relaţia cu părinţii/tutorii sau susţinătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;

Art. 7. -  În relaţiile colegiale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
 2. evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi.

Art. 8. - Personalul didactic, care îndeplinește funcţii de conducere,  de îndrumare şi control sau care este membru în structuri de conducere, va respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:

Art. 9. - În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:

 1. să consume substanţe psihotrope, etnobotanice si alcool;
 2. să încurajeze consumul de substanţe psihotrope, etnobotanice si alcool de către educabili;
 3. să organizeze pariuri şi  jocuri de noroc;
 4. să folosească dotările şi baza materială din spaţiile de învăţământ  în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe;
 5. să foloseasca, să produca sau să distribuie materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
 6. să organizeze activităţi care pot pune în pericol vădit siguranţa şi securitatea educabililor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

Art. 10. -  În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 2. responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor educabilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a educabilului impun acest lucru.

CAPITOLUL III

RĂSPUNDERI PRIVIND NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI COD

Art. 11.- Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane  din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de etică. 

Art. 12.-Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, precum şi cele  privind analizarea şi soluţionarea  încălcării prevederilor Codului, sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordin al  ministrului educaţiei.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 13. -Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.

Art. 14.- Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică/comisiei de etică a  municipiului Bucureşti nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate.

Art. 15. -Aprobarea propunerilor de modificare și completare a prevederilor prezentului Cod se   face în Consiliul național de etică, cu votul a cel puțin 31 de membri din totalul de 42 de membri, în cadrul întâlnirilor bianuale ale Consiliului național de etică.

Art. 16. -Prezentul Cod se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei al M.E.N.C.Ş.

PLAN OPERATIONAL

  Grădiniţa cu program prelungit Sf.Mucenic Mina Ploieşti      

  Str. Slt.Erou Marian Moldoveanu; nr.14

  Tel 0244555604

  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                                                                                                                                                   

PLAN OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

2016-2017

 

 

 

1.Implicarea parintilor in activitatea educativa scolara si extrascolara

 

Obiective specifice Activităţi Responsabi-lităţi

Termen

Resurse

Evaluare Indicatori de realizare
Creşterea cu cel puţin 10% a numărului de părinti care participă la activităţi extraşcolare sau din cadrul proiectelor-parteneriatelor organizate de grădiniţă sau care participă activ la ‘viaţa” grădiniţei

Chestionarea/intervievarea parintilor pentru identificarea asteptarilor, intereselor acestora

Informari periodice despre activitatile derulate si cele viitoare- sedinte cu parintii, cu Comitetul Reprezentativ pe unitate, ale Asociatiei Sf.Mina

Derularea de activitati de tipul celor din cadrul programelor: “Educam asa!”; “Copilul, oglinda noastra”; “O primarie careia ii pasa” -dezbateri, intalniri cu specialisti, ateliere de lucru cu parintii sau copii-parinti-alti parteneri

Evidentierea celor mai implicati parinti in viata gradinitei

Director

Responsabil CEAC

Cadre didactice

Cadrele didactice

Responsabil “Relatia cu parintii”

Director

Responsabil “Relatia cu parintii”

Cadre didactice

Director

Presedinte Consiliul reprezentativ al parintilor

Octombrie 2016

Semestrial

Chestionare

Permanent

Resurse de timp

Semestrial

Resurse umane:Reprezentanti ai comunitatii locale, consilieri psihologici, cadre didactice, parinti

Ianuarie 2017

Iunie 2017

Resurse umane:responsabil promovarea imaginii gradinitei

Chestionare

Rapoarte semestriale, anuale

Procese-verbale ale sedintelor cu parintii, cu Comitetul Reprezentativ pe unitate, ale Asociatiei Sf.Min

Chestionare

Observare directa

Interviu

Ancheta

Analiza documentelor

Chestionarea/intervievarea a cel putin 80% dintre parinti si raportul asupra acestora

Prezentarea periodic a unui raport privind participarea la activitatile educative ale gradinitei sau la alte activitati

Un procent de cel putin 80 dintre parinti au fost informati referitor la activitatile derulate de catre gradinita

Prezenta a cel putin 80 % dintre parintii invitati la fiecare activitate

Interesul manifestat/masura in care sunt considerate utile/dorite de catre parinti aceste activitati

Prezentarea semestrial pe site si la avizier a paritilor cu peste doua participari la activitatile organizate in gradinita sau care au sprijinit gradinita prin diferite activitati/contributii semnificative

 

2. Valorizarea potenţialului uman şi profesional al fiecărui cadru didactic în vederea consolidării echipelor de la nivelul comisiilor

 

Obiective specifice Activităţi

Responsabili

tăţi

Termen Evaluare Indicatori de performanţă

Diseminarea informatiilor dobandite la cursuride formare/schimburi de experienta

Intensificarea activitatii comisiilor de lucru si cresterea functionalitatii acestei activitati

Sedinte ale Consiliului Profesoral, ale Comisiei Metodice, intalniri, mese rotunde, corespondenta electronica

Sedinte pe comisii

Studierea legislatiei

Director

Cadre didactice

Responsabil Comisie Metodica

Responsabil formare continua

Responsabili comisii

Lunar

Resurse de timp; materiale suport-printate, electronice

Lunar

Resurse de timp; resurse umane-membrii comisii-lor; materiale suport

Procese verbale ale sedintelor

Rapoarte semestriale şi anuale

Procese verbale ale sedintelor

Rapoarte semestriale şi anuale

Atingerea standardelor europene în educaţia prescolara

Activitatea comisiilor se desfasoara cu regularitate, nu doar la nivelul realizarii documentatiei, ci si la nivel functional, pentru cresterea calitatii activitatii institutiei

 

3. .Creşterea calităţii activităţilor desfaşurate în unitate pentru accentuarea prestigiului acesteia în comunitate

 

Obiective specifice Activităţi Responsabilităţi Termen Evaluare Indicatori de performanţă

Satisfacerea nevoilor de educaţie a copiilor, atingerea interesului părinţilor şi comunităţii cu privire educarea copiilor preşcolari în domeniul dorit

 

Identificarea tuturor activitatilor procedurabile si asigurarea functionalitatii procedurilor

 

 

 

Intensificarea transparentei institutionale

 

 

 

 

 

 

 

Imbunatatirea managementului timpului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinderea educaţiei copiilor în cadrul activităţilor educative extracurricu-lare, parteneriate, proiecte

Folosirea bugetului existent în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii în grădiniţă

 

Prezentare ofertă CDŞ în funcţie de resursele existente, selectarea CDŞ-urilor prin consultarea părinţilor

Întocmirea Programei CDŞ-ului ales, avizarea lui în Consiliul pt. Curriculum

Popularizarea finalităţilor în rândul comunităţii locale

 

 

Elaborarea de proceduri pentru activitatile pentru care nu au fost elaborate

Revizuirea procedurilor

Cunoasterea procedurilor–diseminare in sedinte

Raportarea diferitelor activitati/actiuni/ situatii la procedura aferenta

Actualizarea informatiilor existente pe site

Postarea pe site a tuturor documentelor importante in timp util-organigrama, hotarari, comisii, alte documente/informatii

Realizarea mai multor activitati/atributii/respon-sabilitati utilizand resurse mai putine de timp

Constientizarea personalului unitatii privind programul de lucru si norma de lucru-8 ore, care permite rtealizarea tuturor atributiilor si desfasurarea si a altor activitati decat cele de la clasa

 

Proiecte educaţionale

ECO SCHOOLS Educaţie rutieră, Ecogrădiniţa,

Curcubeul schimbării, Traditii la romani-activitati specifice

Organizarea de parteneriate cu alte grădiniţe, cu şcoala, obiective de cultură din oraş

Organizarea de excursii şi vizite tematice, spectacole de teatru

Participare la concursuri, festivaluri, simpozioane

Proiectarea corectă a bugetului

Gestionarea corectă, pe priorităţi a bugetului existent

Inceperea amenajarii cabinetului metodic-achizitionarea si montarea parchetului

 

 

Educatoare

Comisie curriculum

Director

Director

Comisie elaborare/revizuire proceduri

Cadre didactice

Responsabil cu promovarea imaginii gradinitei

Administrator site

Director

Responsabil CEAC

Director

Educatoare

Responsabil proiecte şi programe educative

Responsabil activitati extracurriculare

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

Contabil

Consiliu de administraţie

 

 

 

Director,

Contabil

Administrator patrimoniu

Sept2016

Feb 2017

Resurse umane-cadre didactice, parinti, profesori,

ofertele acestora

Iunie 2017

Resurse umane

Resurse de timp

 

 

 

 

Februarie 2017

Iunie 2017

Resurse umane

Resurse financiare-site, prin Asociatia de Parinti

Iunie

2017

Resurse umane

lunar

Resurse umane

Resurse financiare pentru sustinerea excursiilor, a altor activitati;

suport-proiecte, parteneria-te

An scolar 2016-2017

Resurse umane

An scolar 2016-2017

Resurse umane

Resurse financiare-din bugetul institutiei

Programe CDŞ

Chestionare părinţi

Rapoarte

Existenta proceduri-lor

Procese-verbale

Existenta postarilor continand informatiile necesare

Realizarea de catre toate categoriile de personal a atributiilor fara presiunea timpului

Portofoliu proiecte-parteneriate

Procese-verbale

Dosare excursii

Diplome, adeverinte de participare

Rapoarte semestriale şi anuale

Facturi

Observarea directa

Atingerea standardelor europene în educaţia timpurie

Realizarea în proportie de 80% a nevoilor de educaţie a copiilor

Creşterea prestigiului grădiniţei în contextul concurenţei

Elaborarea de proceduri pentru cel putin 50% din activitatile identificate

Revizuirea procedurilor atunci cand se impune

Asigurarea cunoasterii si functionalitatii a cel putin 50% dintre proceduri

Informatiile existente sunt actualizate

Pana la sfarsitul anului scolar sunt postate documente din toate categoriile de interes pentru comunitate

Gestionarea eficienta a timpului permite desfasurarea unei activitati de calitate, la standarde europene

Fiecare grupa de prescolari participa/desfasoara cel putin doua activitati din aceste categorii si participa in cel putin un an scolar la un proiect national.

Asigurarea în proporţie de 90% a condiţiilor de nivel european în grădiniţă

Pana la sfarsitul anului scolar se va realiza montarea parchetului in cabinetul metodic

 

4. Dezvoltarea culturii organizaţionale

Obiective specifice Activităţi Responsabilităţi Termen Evaluare Indicatori de performanţă

Stabilirea unor insemne ale gradinitei:

imn

sigla

Popularizarea propunerilor

Solicitarea propunerilor pentru imn, sigla cadrelor didactice, parintilor

Selectarea si alegerea celei mai potrivite propuneri

Realizarea din punct de vedere tehnic a insemnelor gradinitei

Director

Responsabil CEAC

Cadre didactice

Parinti

Specialist IT

Iunie 2017

Resurse umane

Suport tehnic

Existenta siglei, imnului

Ridicarea culturii la nivelul organizaţiei

Îmbunătăţirea relaţiilor cu comunitatea

Atingerea standardelor europene în educaţia timpurie

 

5. Realizarea arhivei grădiniţei

Obiective specifice Activităţi Responsabilităţi Termen Evaluare Indicatori de performanţă

Demararea

arhivarii documentelor

Depistarea in buget a fondurilor necesare contractarii unei firme de arhivare si achitarea acestui serviciu

Inceperea arhivarii documentelor conform nomenclatorului aprobat

Director Administrator financiar

Administrator patrimoniu

Responsabil arhivarea documentelor

       

Iunie 2017

Resurse financiare pentru achitarea serviciului-bugetul instituti-ei

Contractul cu firma de arhiva reFacturi

Depozitarea in spatiul special amenajat a pri melor documen te arhivate co respunzator/distrugerea docu mentelor anali zate care nu mai necesita pastrare

Procese verbale

Pana in iunie 2017 sa fie depistate fondurile necesare si cel putin 15% din documente triate/arhivate corect

 

6.Modernizarea blocului alimentar şi a altor spaţii ale grădiniţei

Obiective specifice Activităţi Responsabilităţi Termen Evaluare Indicatori de performanţă

Realizarea unui referat de necesitate privind aceasta investitie

Solicitarea aprobarii investitiei

Promovarea unor idei inovative in ceea ce priveste amenajarea spatiilor gradinitei-infrumusetarea acestora, adaptarea la varsta prescolara

Intocmirea si expedierea adreselor catre Primarie

Realizarea unei liste de prioritati

Selectarea lucrarilor copiilor si alegerea modului de utilizare

Selectarea/promovarea/punerea in practica a ideilor inovatoare de amenajare

Director

Adminstrator financiar

Administrator de patrimoniu

Iunie 2017

Resurse umane

Resurse financia-re-Primaria Ploiesti

Iunie 2017

Resurse umane

Lucrari, materiale-suport

Adrese catre Primaria Ploiesti

Moderniza-rea blocului alimentar

Utilizarea lucrarilor copiilor in amenajarea spatiului educational

Realizarea in proportie de cel putin 50% a lucrarilor de modernizare a bucatariei

Utilizarea in ceea ce priveste infrumusetarea/pavoaza-rea salilor de clasa/holuri in proportie de 50% a unor lucrari realizate de copii

                     

                                                                                   

                                                                                       DIRECTOR,

                                                                                            Prof.  Stan Daniela Ele